Myöhäismodernit tunteet

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen

Jatkan tässä kirjoituksessa tunteiden yhteiskunnallisen ulottuvuuden tarkastelua, esittelemällä tuoreen teoksen Emotions in Late Modernity (2019). Sen on toimittanut monitieteinen australialainen ryhmä, johon kuuluvat Roger Patulny, Alberto Bellocchi, Rebecca E. Olson, Sukhmani Khorana, Jordan McKenzie ja Michelle Peterie. He edustavat tieteenaloiltaan sosiologiaa, kasvatustieteitä ja kulttuurintutkimusta. Kirjan tarkoituksena on esitellä laajan tutkimusesimerkkikirjon kautta, kuinka tämä sosiologi Anthony Giddensin myöhäismoderniksi nimeämä aikakausi on etenkin kehittyneissä länsimaissa korostuneen emotionaalinen. Tekijät tunnistavat ongelmallisuuden, joka liittyy jonkin historiallisen aikakauden nimeämiseen. Se on usein yliyksinkertaistavaa ja joskus ylidramatisoivaa. Sosiologien toimesta tätä nykyistä historiallista aikakautta on nimetty myös toisin, kuten esimerkiksi käsiteillä postmoderni, notkea moderni, jälkiteollinen aikakausi, verkosto- ja riskiyhteiskunta. Kirjassa eritellään sitä, kuinka juuri tällä aikaudella tunteilla vaikuttaisi olevan aiempaa korostuneempi rooli ihmisten identiteettityössä, ihmisten välisessä kommunikaatiossa, markkinoinnissa ja politiikassa.

Tunteita on tarkasteltu tutkimuksessa pitkään yksilölähtöisesti esimerkiksi psykologian piirissä. Tällöin on oltu kiinnostuneita esimerkiksi kehollisista tuntemuksista (feelings), tunteiden ilmaisemisesta non-verbaalisti, kehon muutoksista tunnetiloissa ja tunteiden merkityksestä toiminnan motivaationa. Sosiologien ja muiden sosiaalitieteilijöiden panos tunteiden tutkimukseen viime vuosikymmeninä on ollut sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden roolin tarkastelu. On tuotu esille muun muassa tilannetekijöitä ja sosiaalisia leimoja, joilla tunteita nimetään sekä kulttuurisia odotuksia ja sääntöjä, kuinka tunteita tulisi ilmaista ja hallita erilaisissa toiminnan konteksteissa. Tämä ajatusmalli, jossa tunteet ovat enemmän kuin biologiaa, on synnyttänyt tutkimusperinteen, jonka mukaan kullakin historiallisella aikakaudella ja sen kulttuurisella normistolla on suuri vaikutus sille, kuinka tunteita koetaan ja ilmaistaan. Kirjoittajien arkinen esimerkki on, kuinka nykyisessä toimistotyössä käyttäytymisen yleinen koodi on olla ”hyväntuulisen epämuodollinen, mutta silti ammattimainen”, joka poikkeaa aiempien vuosikymmenten muodollisen hierarkkisesta ja pidättyvästä tunneilmaisusta vastaavilla työpaikoilla.

Johdantoluvun katsauksessaan historiallisiin aikakausiin tekijät käyttävät nimitystä klassinen aikakausi kuvaamaan aikaa ennen teollista kapitalismia. Aikakausi on pitkä ja siihen kuuluu valtavasti eri kulttuureita, mutta tyypillisesti tarkasteluissa tuodaan esille antiikin aikakausi, myöhempi kristinuskon ajattelua muovannut vaikutus sekä hierarkkinen sääty-yhteiskunta. Dualistinen ajattelutapa, jossa ruumis ja henki ovat erillisiä vallitsi. Emootiot kuuluivat ruumiillisuuden alueelle ja olivat näin ollen henkeä alempia. Tunteita piti hallita ja kuolettaa, koska ruumis on heikko ja voi viedä ihmisen moraalisesti harhaan. Tunteisiin suhtauduttiin pääosin negatiivisesti ja ne kuuluivat usein syntien alueelle. Synneistä rangaistiin usein ruumiillisesti, väkivaltaa käyttäen. Norbert Elias on taas tuonut esille, kuinka yläluokan sosialisaatiossa tukeuduttiin eksplisiittisiin etiketti- ja tapaoppaisiin, joita lukemalla saattoi tietää, kuinka pitää toimia ja tuntea kussakin sosiaalisessa tilanteessa. Tunteiden kontrollia ohjattiin ulkoapäin. Sosiaalisissa tilanteissa olivat olleet usein läsnä voimakkaat perustunteet, kuten pelko ja inho. Klassisen kauden loppupuolella Elias kuvaa näiden muutosta yhä hienosyisemmiksi sisäistetyiksi sosiaalisiksi tunteiksi, kuten häpeäksi, syyllisyydeksi ja nolostumiseksi. Tunteisiin alettiin liittää sosialisaatiossa yhä enemmän itsekontrollin ja kehotietoisuuden elementtejä, joka näkyi muun muassa aiemmin tyypillisen julkisen ulostamisen vähittäisenä katoamisena suljettuihin tiloihin.

Modernilla aikakaudella tarkoitetaan teollisen kapitalismin tuottamaa uutta elämäntapaa ja yhteiskuntajärjestystä, jossa muutoksen ja pysyvyyden jännite on alituiseen läsnä. Modernille aikakaudelle on tyypillistä, että tunteiden kontrollointi ja asianmukainen ilmaisu kontekstin mukaan, tulee yhä enemmän yksilön omalle vastuulle, se on sisäistettävä, sen kautta yksilöä arvioidaan ja siihen aletaan myös viitata taitona. Ihmisten väliset suhteet aletaan ymmärtää vastavuoroisina riippuvuussuhteina monimutkaistuvassa työnjaossa ja siihen tulee myös vahva kilpailun elementti. Ihmiset tiedostavat tämän herkän riippuvuussuhteen ja alkavat kokea yhä enemmän samastumisen ja solidaarisuuden tunteita erilaisia heikommassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Vaaraa ja väkivaltaa ilmentävät symbolit alkavat näin ollen kadota ihmisten välisestä kanssa käymisestä. Esimerkiksi aseita ei enää juurikaan esitellä julkisessa tilassa. Tieteen rooli yhteiskunnassa kasvaa ja tunteista aletaan kiinnostua tutkimuskohteena. Aiempi jyrkkä jaottelu ruumiin ja mielen, järjen ja tunteen välillä, alkaa monisyistyä esimerkiksi Sigmund Freudin lanseeraaman alitajunnan käsitteen kautta. Sosiaalitieteilijät G.H. Mead ja Charles Cooley esittävät, että vuorovaikutus, se kuinka omat tekemisemme ja sanomisemme heijastuvat meille muista ihmisistä takaisin, on keskeinen asia, joka muodostaa oman minuutemme. Moderni ihminen pohtii tietoisesti, kuinka hänen teot ja tunteet, ovat jotakin, mitä on tietoisesti säänneltävä tilanteen edellyttämällä tavalla.

Myöhäismoderni aikakausi on 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alkuvuosikymmenten aikakausi länsimaissa. Joustava markkinatalous, kuluttaminen, teknologinen kehitys ja yksilöllistymisen korostuminen ovat aikakaudelle tyypillisiä piirteitä. Tekijät esittävät, että myöhäismodernille aikakaudelle ovat tunteiden ja niiden ilmaisun osalta seuraavat tekijät tärkeitä:

Monimutkaisuus

Tällä viitataan esimerkiksi nykyiseen tutkimukseen, jossa järjen ja tunteen käsitteet eivät ole enää selvärajaisesti erotettavia, vaan toisiinsa kietoutuvia ja limittyviä. Aivotutkimuksella on ollut tässä suuri rooli viime vuosina. Nykyään pikemminkin korostetaan, että tunteet antavat meille suunnan sen suhteen, millaisten asioiden parissa koemme tärkeäksi käyttää järkeämme. Tunteet ovat ajassamme usein myös epämääräisiä ja niiden määrittely selkeästi on vaikeaa. Muodikas käsite affekti esimerkiksi viittaa laajempaan, keholliseen, usein ei tiedostettuun ja toimintaa liikuttavaan ihmisten väliseen tuntemukseen. Se on raaka-ainetta, josta ihmiset vuorovaikutuksessaan työstävät jotakin erillisempää, täsmällisempää ja nimettävämpää tunnetta. Myös ihmisten välinen intiimiys ja rakkaus näyttäytyvät aikakaudessamme usein epämääräisenä ja vaikeasti määriteltävinä asioina. Yleistä on myös epämääräisyyden (ambivalence) tunne, kokemus että samanaikaisesti kokee monia erilaisia tuntemuksia, kykenemättä kunnolla erittelemään ja nimeämään niitä. Tämän tutkijat liittävät ajallemme tyypilliseen valintojen saturoimaan identiteettikokemukseen, johon liittyy vahva epävarmuuden kokemus.

Yksilöllistyneet tunteet

Tunteista on tullut keino diagnosoida ihmisiä ja korostaa heidän yksilöllistä vastuutaan. Ihmisten on tunnistettava patologisia tunteitaan, harjoiteltava tunnetaitoja ja karistettava negatiivisia tunteita. Tähän antaa usein välineitä kukoistava elämäntaitoteollisuus ja onnellisuusvalmennus. Sosiaalisia ongelmia psykologisoidaan, koska ihmiskuvan ihanne on ottaa vastuuta omasta elämästään. Rakenteelliset selitysmallit ovat väistyneet tunteisiin keskittyvän introspektion korostuessa. Ongelman itsessään voi tunnistaa, kun osaa nimetä kokemansa tunteen.

Tunteiden tuotteistuminen

Ihmisten identiteetin rakentamisessa kuluttamisella on yhä suurempi merkitys. Ihmisten odotetaan tietoisesti reflektoivan omaa itseään ja elämänvalintojaan. Tunteilla on näissä prosesseissa merkittävä liikkeellepaneva voima ja tunteita vastaavasti saadaan voimistettua erilaisilla kuluttamisen prosesseilla. Tyypillisesti nyky-ihmisen odotetaan kokevan asioita elämyksellisesti ja mielellään, niin että nämä kokemukset ruokkivat ja edistävät myönteistä sosiaalista vertailua. Ihmiset ostavat palveluina jännitystä, innostusta, hauskuuttumista, liikuttumista, oppimista, lohtua ja rakkautta. Korkeaa emootiopääomaa on kertoa, kuinka mahtavaa, huippua ja ennen kokematonta vaikkapa viimeisimmällä lomalla on ollut. Vastaavasti jos näistä kokemuksista jää vaille, se ruokkii kateutta, häpeää, riittämättömyyttä ja ulkopuolisuutta. Ilmiölle voidaan tuottaa myös vastarintaa esimerkiksi tietoisella kuluttamiseen ja innostumiseen kohdistuvana välinpitämättömyytenä.

Välittyneet tunteet

Kaupallinen media, on se sitten perinteistä joukkotiedonvälitystä tai digitaalista mikrokohdennettua sosiaalista mediaa, on muodostunut tunteiden välittämisen keskeiseksi instituutioksi. Tunteet ovat usein olemassa pelkästään digitaalista välittämistä varten. On tärkeää paljonko jonkin tunnetilan ilmaisu saa tykkäyksiä erilaisilla sosiaalisen median alustoilla. Muutoin sillä ei ole juuri merkitystä. Välittyneet tunteet ovat muuttaneet arkielämän, kuten kuluttamisen sekä poliittisen osallistumisen luonnetta. Sosiaalinen media on täynnä, milloin mitäkin kohuja ja erilaisia voimakkaita tunteita pyritään tietoisesti manipuloimaan, synnyttämään tuohtumusta, vihaa ja järkyttymistä, jotta jokin poliittinen agenda edistyisi. Tämänkaltaisesta trollaamisesta on tullut joillekin ihan ammatti. Sosiaalinen media myös mahdollistaa ihmisten välisten tunteiden ja solidaarisuuden osoittamisen maantieteellisistä etäisyyksistä riippumatta.

Refleksiivisesti hallitut tunteet

Myöhäismodernissa identiteettityössä korostetaan refleksiivisyyttä, kykyä tietoisesti pohtia erilaisia omaan elämänkulkuun liittyviä valintoja. Viime vuosina refleksiivisyyden käsitteellistämisessä on huomioitu yhä enemmän tunteiden roolia erilaisissa valintatilanteissa tai omiin arvoihin liittyvissä pohdinnoissa. Informaation runsaudessa omaan itseen liittyvissä päätöksissä nousevat esimerkiksi erilaiset ylpeyden, häpeän tai empatian tunteet yhä keskeisemmiksi valintojen perustoiksi. Ihmiset ovat myös yhä tietoisempia tunteistaan, johon viittaisi esimerkiksi terapeuttisen diskurssin yleistyminen kulttuurissamme. Tunteilla myös motivoidaan erilaisia yhteiskunnallisia ohjelmia ja poliittisia muutospyrkimyksiä. Esimerkiksi puhutaan pelon ilmapiiristä tai erilaisiin kriiseihin tai katastrofeihin liittyvistä empatian tunteista. Toisaalta ihmiset ovat hyvin tietoisia siitä, että heihin pyritään vaikuttamaan tunteiden kautta, joka taas voi ruokkia turtumusta kärsimyksen suhteen tai kyynistä asennoitumista toisten ihmisten tunteita kohtaan.

**

Kirjassa on 21 lukua, joten siinä käydään hyvin kattavasti läpi erilaisia tunteisiin liittyviä ilmiöitä ja konteksteja. Muun muassa oikeudenkäynteihin ja median rooliin liittyviä tapausesimerkkejä on monia. Esittelen lyhyesti kolme teemaa, jotka ovat täkäläisenkin tutkimuskiinnostuksen kannalta relevantteja.

Yksinäisyys ja rakkaus

Nicholas Hookway, Barbara Barbosa Neves, Adrian Franklin ja Roger Patulny käsittelevät luvussaan yksinäisyyden ja rakkauden ilmiöitä. Yleinen tulkinta on, että myöhäismodernilla aikakaudella perinteiset sosiaaliset suhteet ja tavat muodostaa sosiaalisia siteitä, ovat muuttuneet. Tämä ruokkii yksinäisyyden tunnetta. On erotettavissa yksin oleminen, esimerkiksi se, että yhä useampia asuu aikuisiällä yksin, sekä yksinäisyys, negatiivisesti koettu sosiaalisten kontaktien puute muihin ihmisiin. Tekijät erottavat kolme yksinäisyyden aluetta ja muotoa, jotka ovat ajallemme tyypillisiä. Ensiksikin intiimiys ja rakkaus ovat muuttuneet yksilöllistyneessä kulttuurissa. Ne koetaan yhä vaikeammiksi elämänalueiksi. Monet parisuhteessa olevat ihmiset kokevat yksinäisyyttä, koska pohtivat sisimmässään, että suhde ei ole sitä mistä he unelmoivat ja kuinka jossakin voisi odottaa jotakin parempaa. Siirtymä ”puhtaisiin suhteisiin” (pure relationships), joissa yhdessä olon perusta on rakkaus, eivät mitkään välineelliset seikat, kuten toimeentulo, on toisaalta vähentänyt psyykkisen yksinäisyyden kokemusta toimivissa parisuhteissa. Suhteisiin ladataan suuria odotuksia, niitä pyritään muodostamaan erilaisten digitaalisten palvelujen välityksellä ja niissä koetaan myös aikuisiällä voimakkaita pettymyksiä. Toiseksi ihmisten välinen yhteydenpito tapahtuu yhä enemmän digitaalisten välineiden kautta. Ilmiötä on tulkittu osin negatiivisesti, eli kyseessä on illuusio ihmissuhteista, jotka jäävät kuitenkin sisällöllisesti tyhjiksi ja ruokkivat näin ollen yksinäisyyttä. Myönteisempi tulkinta taas on, että digitaaliset alustavat ovat merkityksellisiä yksinäisyyden kokemuksen ehkäisyn foorumeita ja ne voivat ruokkia kohtaamisia reaalimaailmassa. Sosioteknisten järjestelmien ja yksinäisyyden kokemuksen suhteiden tutkimus kaipaa tekijöiden mukaan lisää panostusta. Kolmanneksi tekijät tuovat esille lemmikkieläinten merkittävän roolin yksinäisyyden tunteen suitsimisessa. Lemmikkieläinten määrä on kasvanut huomattavasti myöhäismodernilla aikakaudella ja tekijät liittävät sen osin pyrkimykseen hallita yksinäisyyden tunnetta. Myös tällä alueella tekijät toivovat uusia aloitteita ja tutkimusta.

Turvapaikanhakijoiden ystävyysohjelmat

Michelle Peterie on haastatellut 30 vapaaehtoista australialaista, jotka toimivat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten ystävyysohjelmissa, joissa vieraillaan ja pyritään luomaan arkista kanssakäymistä turvapaikanhakijoiden parissa. Ilmiötä on tulkittu aiemmin muun muassa pyrkimyksenä saavuttaa moraalista hyvänolontunnetta ja palkitsevuutta itselle altruistisena ihmisenä. Tekijän aineistosta on kuitenkin löydettävässä moniulotteinen refleksiivinen pohdinta vapaaehtoistyöhön liittyvistä tunteista. Esimerkiksi hakeutuminen vapaaehtoiseksi oli tietoista reagointia virallisen Australian maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyvään pelon kulttuuriin. Monet pohtivat omaa etuoikeutettua asemaansa ihmisenä, kansallista syyllisyyden tunnetta poliittisissa kysymyksissä sekä pyrkimystä ymmärtää omaan asemaansa monimutkaisissa rakenteellisen epäoikeudenmukaisuuden kysymyksissä. Vapaaehtoisuuteen ja siihen liittyviin tunteisiin liittyi siis moniulotteista mikro- ja makrorefleksiivistä pohdintaa.

Ilmastonmuutossuru

Thomas Bristow erittelee luvussaan ilmastokriisiin liittyviä tunteita. Antroposeeni, eli ajatus geologisesta aikakaudesta, johon ihmisten toimenpiteet vaikuttavat peruuttamattomasti esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä, haastavat mittakaavaa, jolla koemme tunteita. Tietoisuus ilmastonmuutoksesta on tuottanut pelkoa, surua, vihaa, turhautuneisuutta, epävarmuutta, masennusta ja huolta monissa ihmisissä. Se, kuinka ihmiset kommunikoivat näistä tunteista ja jalostavat niitä toiminnaksi edellyttää tekijän mukaan uusia ymmärrystä tukevia metaforia, joilla ilmiötä voi käsittää paremmin ja puhua koko ihmislajin hyvinvoinnista ymmärrettävämmin. Tunteiden tutkimuksessa tämä merkitsisi monitieteistä pyrkimystä ymmärtää eri tasojen riippuvuussuhteita, esimerkiksi kuinka lajien suojelu kytkeytyy suoranaisesti ihmisten hyvinvointiin.

**

Kokonaisuudessaan teos on hyvin ajankohtainen ja valottaa, kuinka tunteiden tarkastelu kietoutuu ajassamme hyvin monille elämänalueille ja haastaa esimerkiksi vakiintuneita käsityksiämme järjen ja tunteiden välisistä suhteista.

Lähde

Patulny, Roger; Alberto Bellocchi; Rebecca E. Olson; Sukhmani Khorana; Jordan McKenzie; Michelle Peterie (eds.) (2019). Emotions in Late Modernity. Abingdon: Routledge.

 

Mainokset

Itsenäisiä ihmisiä

Kirjoittanut Sari Hiltunen

Ajatus yksin elävästä naisesta tuo monille mieleen heteronormatiivisen kulttuurin tarjoamat stereotypiat kiireisistä, itsekeskeisistä ja bilettävästä citysinkusta tai takakireistä vanhoistapiioista. Näiden negatiivisesti latautuneiden stereotypioiden tarkoituksena on ollut pitää sosiaalista järjestystä yllä, jotta 1900-luvulle leimallinen ydinperhemalli ei kyseenalaistuisi eikä patriarkaalinen järjestys horjuisi. Sosiaalisen järjestyksen ylläpito stigmatisoimalla ja patologisoimalla yksinäisyyttä on aiheuttanut yksineläjille psykososiaalista haittaa. (Coplan & Bowker2014, 5-6; DePaulo 2014, 312; Mäkinen 2008.) Suljettu perhekeskeisyys ennakkoluuloineen tekee yksin elävistä ulkopuolisia ja voi aiheuttaa yksin elävälle yksinäisyyttä ja eristäytymistä (Morgan 1996, 6-7).

2000-luvulla kaupungistuminen kiihtyy kiihtymistään ja sosiaalinen järjestys on muutoksessa, kun yksin elämäinen lisääntyy. (Jamieson & Simpson 2013, 34). Suomessa yleisintä yksin asuminen on Helsingissä, missä joka toisessa asunnossa asutaan yksin (Borg & Keskinen 2016, 16). Yksin asumisen erityispiirre niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on naisten yksin asuminen. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 naisista 27 prosenttia asui yksin (STV Vuosikatsaus 2016, 7). Yksin elävät naiset ovat kasvava, mutta tällä haavaa suhteellisen näkymätön ryhmä.

Naisten yksin elämisen lisääntymiseen ovat vaikuttaneet naisten aseman kohentuminen eli mahdollisuus opiskeluun ja työntekoon, kaupunkien väestömäärän kasvu, kommunikaatioteknologian mullistus, yleinen vaurastuminen ja yhteiskuntien muuttuminen ystäväkeskeisiksi. (Klinenberg 2012, 185–186, 211–213; Saari 2009, 106–118.) Tasa-arvo ja ehkäisy ovat mahdollistaneet naisille kehollisen itsemääräämisoikeuden, ja he voivat tehdä tietoisia ratkaisuja oman elämänsä suhteen.

Naisten lisääntyneestä yksin elämisestä huolimatta monet yksin elävät ja lapsettomat naiset kantavat edelleen normipaineesta johtuvaa stigmaa. Naisiin liitettyjen normien takia yksin eläviä naisia syytetään helposti ihmissuhdeongelmaisiksi ja itsekeskeisiksi. Lisäksi he joutuvat selittelemään, miksi he eivät ole parisuhteessa tai miksei heillä ole lapsia. Lapsettomuus, parisuhteettomuus ja yksin eläminen koetaan edelleen normatiivisten käsitysten valossa sosiaalisena epäonnistumisena. (Dakash 2016, 107; Mäkinen 2008, 183; Reynolds & Wetherell 2003, 2-3.) Konkreettisesti lapsettomiin ja itsenäisesti eläviin naisiin kohdistettu normipaine ilmenee esimerkiksi vihareaktioina (Hukkanen, 2018).

Vaikka yksin elävät naiset kohtaavat negatiivisesti viritettyjä ennakkoluuloja, olen havainnut ympärilläni monia elämästään nauttivia itsenäisiä naisia. Päätin tutkia aihetta pro gradu -työssäni, koska minua kiinnosti tyytyväisten itsenäisesti elävien naisten kyky kestää ja käsitellä normipainetta ja mahdollista yksinäisyyden kokemusta. Haastattelin yhdeksää naista saadakseni selville, mistä elementeistä heidän hyvä elämänsä rakentui.

Aineistoni pohjalta päättelin, että normipaineelta suojaavia ominaisuuksia ovat hyvä itsetunto, vahva itseohjautuvuus ja liberaali maailmankuva. Yksinäisyydeltä suojaa antoivat aktiivinen ja sosiaalinen elämänasenne, halu elää itsenäisesti, viisaus ja kyky ratkaista yksinäisyyden tunteita.

Peilasin löytämiäni ominaisuuksia ja elämäntaitoja resilienssin teorioihin. Resilienssi tarkoittaa kykyä kukoistaa ja selviytyä vastoinkäymisistä huolimatta. Käyttämiäni resilienssin määritelmiä olivat kyky myönteisyyteen ja tunteiden hallintaan, kyky rakentaa mielekkäitä ihmissuhteita ja kyky itseohjautuvuuteen (esim. Madewell & Ponce-Garcia 2016).

Aineistoni pohjalta päättelin, että resilienssiä normipaineille kehittivät uskallus elää itsenäisesti ja taito huolehtia itsestään. Kun yksilö oppii toimimaan itsenäisesti, olemaan yksin ja huolehtimaan itsestään, hänen itsetuntonsa ja kykynsä itseohjautuvuuteen vahvistuvat. Hyvä itsetunto ja vahva itseohjautuvuus antoivat suojan ennakkoluuloille ja kyvyn muovata elämäänsä.

Resilienssiä yksinäisyyden kokemusta kohtaan rakensivat kyky nauttia yksinolosta ja löytää oma tapa elää. Ne auttoivat löytämään syvän yhteyden itseen ja selkeyttivät identiteettiä. Päättelen, että yhteys omaan minuuteen suojelee yksinäisyyden tunteelta ja identiteetin selkeytyminen mahdollistaa tyydyttävien ihmissuhteiden rakentamisen. Epätyydyttävät ihmissuhteet lisäävät yksinäisyyden kokemusta, kun taas hyvät suhteet vahvistavat yhteyttä toisiin (esim. Jamieson & Simpson 2013).

Itsenäisesti elävä joutuu kohtaamaan vaikeita tunteita ja turvattomuutta. Havaitsin, että ongelmat ja niiden onnistunut läpikäyminen synnyttivät haastatelluille positiivisia kierteitä. Suurista haasteista huolimatta itsenäinen elämä voi kasvattaa ja vahvistaa yksilöä ja rakentaa resilienssiä. Keskeistä on oppia konkreettisia selviytymisen taitoja ja rakentaa itsenäisesti elävän identiteettiä. Päättelin, että itsenäisen identiteetin rakentuminen sai haastatellut ottamaan itsestään kokonaisvaltaisen vastuun. Itsestä vastuun ottaminen mahdollistaa aktiivisuuden ympäristöä ja muita ihmisiä kohtaan. Itsenäisesti elävän ei pidä suostua elämään ulkopuolisina, vaan ottaa paikka yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Itsenäisen elämän haasteita huolimatta aineistosta saturoitui haastattelemieni naisten vahva halu elää itsenäisesti ilman perhettä, parisuhdetta tai lasta. Haastattelemani naiset halusivat laajentaa naiskuvaa ja kokivat, ettei perinteinen naisen rooli sopinut heille. He halusivat määritellä itsensä ja toiset ihmisiksi ilman sukupuoliin liitettyjä roolioletuksia.

Aineistoni pohjalta voin väittää, että itsenäisestä elämästä voi oppia nauttimaan. Itsenäisen elämän helmiä haastatelluille olivat vapaus ja oma tila. Niiden puitteissa he saivat kehittää itseään ja muovata elämäänsä.

Linkki pro gradu -tutkielmaan: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20181347/

Lähteet:

Borg, Pekka & Keskinen, Vesa (2016) Yksin, yksilö, yksinelävä? Teoksessa: Väliniemi-Laurson, Jenni; Borg, Pekka & Keskinen Vesa (toim.) Yksin kaupungissa. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 12–25. Saantitapa: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/16_04_25_yksin_kaupungissa_valiniemilaurson_borg_keskinen.pdf

Coplan, Robert J. & Bowker, Julie C. (2014) All Alone: Multiple Perspectives on the Study of Solitude. Teoksessa: Coplan, Robert J. & Bowker, Julie C. (toim.) The Handbook of Solitude. Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone. Malden & Oxford: Wiley Blackwell, s. 3–13.

Dakash, Susanna (2016) Tasapainottelua ääripäiden välillä: yksineläjänaisen identiteettiä rakentamassa. Teoksessa: Väliniemi-Laurson, Jenni; Borg, Pekka & Keskinen Vesa (toim.) Yksin kaupungissa. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 105–116. Saantitapa: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/16_04_25_yksin_kaupungissa_valiniemilaurson_borg_keskinen.pdf

DePaulo, Bella (2014) Single in a Society Preoccupied with Couples. Teoksessa: Coplan, Robert J. & Bowker, Julie C. (toim.) The Handbook of Solitude. Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone. Malden & Oxford: Wiley Blackwell, s. 302–316.

Hukkanen, Virpi (2018) Toimittajalta: Lapsettomana pysyttelevä nainen herättää raivoa. Yle Uutiset 27.2.2018. Saantitapa: https://yle.fi/uutiset/3-10094783

Jamieson, Lynn & Simpson, Roona (2013) Living Alone. Globalization, Identity and Belonging. New York: Palgrave Macmillan.

Klinenberg, Eric (2012) Going Solo. The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone. London: Penguin Books Ltd.

Madewell, Amy N. & Ponce-Garcia, Elisabeth (2016) Data replicating the factor structure and reliability of commonly used measures of resilience: The Connor–Davidson Resilience Scale, Resilience Scale, and Scale of Protective Factors. Personality and Individual Differences. Volume 97. Amsterdam: Elsevier, s. 249–255. Saantitapa: https://doi.org/10.1016/j.dib.2016.08.001

Morgan, David H.J. (1996) Family Connections: An Introduction to Family Studies. Cambridge: Polity Press.

Mäkinen, Arja (2008) Oikeesti aikuiset. Puheenvuoroja yksineläjänaisten normaaliudesta, hyväksyttävyydestä ja aikuisuudesta. Akateeminen väitöskirja. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Tampere: Tampereen yliopisto.

Reynolds, Jill & Wetherell, Margaret (2003) The discursive climate of singleness: the consequences for women’s negotiation of a single identity. Feminism & Psychology 13(4), s. 489–510.

Saari, Juho (2009) Yksinäisten yhteiskunta. Helsinki: WSOY pro.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet. Vuosikatsaus 2016, 7. Yksinasuminen on tyypillisempää naisille. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu: 4.9.2018. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_kat_007_fi.html

Sosiaalitieteilijät – maailmanparannuksen ammattilaiset?

Kirjoittanut Samuel Piiroinen

Niin mediassa kuin tutkimuskirjallisuudessa törmää usein siihen ajatukseen, että aikamme yliopistoinstituutio ja sen opiskelijat ovat käyneet läpi muutoksen, jonka jälkeen uusi yliopisto ja sen opiskelijat poikkeavat radikaalisti aiemmasta. Modernia yliopistolaitosta onkin vaikea kuvata vain sivistykseen, kriittisyyteen ja akateemiseen vapauteen viittaamalla, sivuuttamalla esimerkiksi kysymykset taloudellisesta kilpailukyvystä, tiedon sovellettavuudesta tai yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Yliopisto-opiskelijoiden kohdalla olennaisia muutoksia ovat muun muassa opiskelijamäärien valtava kasvu, opiskelija-aineksen moninaistuminen ja työelämän epävarmuuksien ulottuminen koskemaan myös korkeasti koulutettuja. Voidaankin sanoa, että työelämälähtöisyydestä on tullut lähtemätön osa yliopistoa ja opiskelua.

Yliopisto-opiskelua on vuosien mittaan tarkasteltu tutkimuksissa varsin monipuolisesti. 1980-luvun jyväskyläläisiä opiskelijoita väitöskirjassaan tutkinut Tapio Aittola (1992) totesi, ettei yliopisto muodosta enää opiskelijan elämän kiintopistettä. Opiskelun sivistyksellisen itseisarvon rinnalle olivat tulleet monet yliopiston ulkopuoliset aktiviteetit, hauskanpito sekä odotukset työelämää kohtaan. Hiukan vastaavaan tulokseen on tullut tuoreemmissa pohdinnoissa Jussi Vähämäki (2009). Hänen mukaansa yliopisto ei onnistu enää tuottamaan kriittistä älymystöä, vaan pinnallisesta kommunikaatiosta ja voitontavoittelusta kiinnostuneita ’yhteistyöpersläpiä’.

Toisaalta generalistisia sosiaalitieteitä on tutkinut väitöskirjassaan Oili-Helena Ylijoki (1998). Hänen tulostensa perusteella tamperelaiset sosiaalitieteilijät olivat ainakin yhä 1990-luvun alussa kiinnostuneita ennen kaikkea opiskelun akateemisista piirteistä, kuten itseisarvoisesta sivistyksestä, kriittisyydestä ja maailmanparannuksesta. Heille ammatilliset pohdinnat olivat kauhistus, jota vapaaseen ja älyllisesti rikkaaseen yliopistoon vihoviimeisenä kaivataan.

Kuvaukset yliopiston massiivisesta muutoksesta, ja toisaalta aiempien tutkimusten kärjistyneen tuntuiset tulokset viitoittivat osaltaan kiinnostusta kuopiolaisen sosiaalitieteen tutkimiseen. Näitä teemoja lähdin tarkastelemaan pro gradu -tutkielmassani Kuopiolainen sosiaalitieteilijä. Kuopiossa 2000-luvulla opiskelleiden sosiaalitieteilijöiden identiteetti opinnoissa ja työelämässä (Piiroinen 2018). Tarkastelun kohteekseni rajautui erityisesti kuopiolaiset generalistiset sosiaalitieteet, joita ovat sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipolitiikka ja sosiologia. Professionalistisena, suoraan ammattiin valmistavana tieteenalana sosiaalityön pääaine jäi siis tarkastelun ulkopuolelle.

Teoreettisena taustana kiinnityin sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen, erityisesti Rom Harrén (1983) ajatuksiin. Harrén ajattelussa identiteetin hahmotetaan muodostuvan kahtena rinnakkaisena prosessina, joita nimitetään sosiaaliseksi ja persoonalliseksi identiteettiprojektiksi. Sosiaalisessa identiteettiprojektissa yksilö kiinnittyy yhteisönsä, esimerkiksi sosiaalitieteen oppiaineen, moraalijärjestykseen. Moraalijärjestyksellä viitataan piirteisiin, joita yhteisön piirissä pidetään arvostettavina tai hyljeksittävinä. Persoonallisessa identiteettiprojektissa puolestaan korostuu yksilöllinen erottautuminen ja ajallinen jatkuvuus. Vaikka Harrén ajattelussa sosiaalinen identiteettiprojekti on ensisijainen suhteessa persoonalliseen, muotoutuu näiden kahden suhde kuitenkin käytännön arjessa vaihtelevasti. Esimerkiksi monissa perinteisissä ammateissa ammatillisen identiteetin voi nähdä muotoutuvan pitkälti omaan alaan samaistumalla, kun taas erilaisissa asiantuntijatehtävissä yksilöllinen tai tehtävänkuvan mukaan muotoutuva identiteetti on vallitsevampi. Lopulta identiteetin voisi siis sanoa muotoutuvan sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin vuoropuheluna, jolloin persoonallista identiteettiä neuvotellaan suhteessa arjen vaihtuviin ympäristöihin.

Tutkimuksen aineistona on kolme laadullista ryhmäkeskustelua, joihin osallistui yhteensä yhdeksän henkilöä pääaineinaan sosiaalipolitiikka (1), sosiaalipsykologia (6) ja sosiaalipedagogiikka (2). Keskustelut toteutettiin kotonani keväällä 2018, ja aineiston analysoin aineistolähtöisesti.

Seuraavaksi tarkastelen tutkielmani tuloksia kahden tutkimuskysymyksen valossa. Tutkimuskysymyksikseni muotoutuivat seuraavanlaisiksi:

– Mikä on kuopiolaisen sosiaalitieteen ydin 2000-luvulla? Mikä on se moraalijärjestys, hyveellisen ja paheellisen opiskelun jaottelu, johon sosiaalitieteilijät opintojensa aikana kiinnittyvät?
– Kuinka sosiaalitieteilijän ammatillinen identiteetti muovautuu uran alkuaikoina, kun sosiaalitieteen yhteisöstä siirrytään työelämään?

Kuopiolaisen sosiaalitieteen moraalijärjestys 2010-luvulla

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastasin muodostamalla kuopiolaisen sosiaalitieteen ydintä kuvastavan moraalijärjestyksen. Ryhmäkeskusteluaineistojen pohjalta muodostamassani moraalijärjestyksessä kuvataan yhteisön ”hyveet” ja ”paheet” vastakohtaisina pareina. Opintojaan aloittavan yliopisto-opiskelijan opiskelijayhteisöön sosiaalistumisen kannalta on tärkeää, että hän omaksuu nämä yhteisönsä moraaliset suuntaviivat. Ilman tässä sosiaalisessa identiteettiprojektissa onnistumista oppiaineen yhteisö jää etäiseksi, ja jopa alanvaihto voi olla mahdollista.

Kuopiolaisen sosiaalitieteen moraalijärjestyksessä perusjännitteen muodostaa tasapainoilu toisaalta perinteisten yliopiston arvojen, kuten sivistyksen ja kriittisyyden, ja toisaalta uusien ulkopuolelta tulleiden hyveiden välillä. Akateemisten ihanteiden muodostaessa sosiaalitieteen moraalijärjestyksen perustan, on ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa huomioon täytynyt yhä suuremmissa määrin ottaa myös yliopiston ulkopuoliset tekijät. Näitä ulkoisia reaalimaailman hyveitä ovat esimerkiksi pyrkimys ammatillisuuteen ja tiedon hyödynnettävyyteen. Tiedon itseisarvoisen omaksumisen lisäksi hyveellisen sosiaalitieteilijän tuleekin kyetä myös sen välineelliseen soveltamiseen, pragmaattiseen maailmanparantamiseen. Pelkkiin akateemisiin ideaaleihin nojaaminen kääntyy puolestaan äkkiä näyttämän todellisuudesta irtautumiselta ja elitismiltä.

Sosiaalitieteen moraalijärjestyksessä tehdään siis toisaalta eroa arjen realiteeteista irtautuneeseen idealismiin, toisaalta pinnalliseen ja konsulttimaiseen työelämäpöhinään. Hyveellisenä sosiaalitieteen moraalijärjestyksessä näyttäytyy näiden kahden ääripään väliin asettuminen ja oman paikan löytäminen tästä näennäisestä ristiriidasta. Muita moraalijärjestyksen keskeisiä hyveitä ovatkin omien kiinnostuksenkohteiden seuraaminen, yhteisen keskustelun vaaliminen ja vaatimattomuus. Sosiaalitieteilijä ei tahdo asettua muiden yläpuolelle omaa erikoisuuttaan korostaen, vaan keskelle pyrkien erilaisten näkökulmien yhteensovittamiseen. Kuopiolainen sosiaalitieteilijä onkin vastakkainasetteluja välttävä, mutta kiihkeästä ja kriittisestä keskustelusta nauttiva, syvällisesti maailmaa tutkiskeleva ja parantava hyväntekijä. Hänelle on tärkeää, että asiat tehdään kunnolla, syvällisesti pohtien, ja inhimilliset arvot muistaen. Lopuksi sosiaalitieteilijälle on tärkeää nauttia opinnoista ja muusta elämästä. Koska sosiaalitieteilijälle on tärkeää muuttaa maailmaa parempaan suuntaan, ei tätä tehtävää voi tehdä omaa elämismaailmaa huonontamalla.

Kuopiolaisen sosiaalitieteen moraalijärjestys on tiivistetty oheiseen taulukkoon (Piiroinen 2018, 50).

HYVEET / PAHEET
Reaalimaailma/ Naiivi idealismi
Sivistys / Pinnallisuus/mustavalkoisuus
Keskustelu / Kuplautuminen
Soveltaminen / Kritisointi ulkopuolelta
Maailmanparannus / Arvojen hylkäys
Oma kiinnostus/oma polku / Kiinnostuksen puute
Ei numeroa itsestä/ Hampaat irvessä

Ammatilliset identiteetit

Toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti pyrin selvittämään sitä, kuinka sosiaalitieteilijöiden ammatillinen identiteetti muotoutuu opintojen ja työelämään siirtymisen välimaastossa. Työelämän epävarmuuksien lisääntyessä myös yliopisto-opiskelijat ovat alkaneet pohtia ammatillista identiteettiään entistä enemmän jo opintojen aikana. Sosiaalitieteen kaltaisilla generalistisilla aloilla työelämän pohdinnat saattavat kuitenkin tuntua etenkin opintojen alkuvaiheessa etäisiltä, jolloin ammatillisuutta aletaan pohtia vasta opintojen loppuvaiheessa tai valmistumisen kynnyksellä.

Aineiston pohjalta muodostin neljä ammatillisen identiteetin muodostumista kuvaavaa vaihekertomusta. Näissä vaihekertomuksissa kuvataan esimerkiksi eroja siinä, kuinka tavoitteellisesti omaa ammatillista identiteettiä opinnoista lähtien rakennetaan, ja kuinka katkoksellisena vaiheena opintojen ja työelämän välinen siirtymä näyttäytyy. Vaihekertomuksissa hahmotelluksi tulee myös se, nähdäänkö sosiaalitieteen moraalijärjestys toimivana ammatillisen identiteetin pohjana, jonka päälle ammatillinen minäkuva myöhemminkin rakentuu, vai joutuuko vastavalmistunut sosiaalitieteilijä hylkäämään entisen yhteisönsä arvot saavuttaakseen tunnustetun aseman työyhteisössään. Vaihekertomukset on nimetty seuraavasti: sosiaalitieteilijän urapolku, ajautuja, oman paikan etsijä ja väliinputoaja.

Sosiaalitieteilijän urapolun vaihekertomuksessa ammatillista identiteettiä rakennetaan tietoisesti jo opintojen aikana. Tyypillistä tälle vaihekertomukselle on, että opintojen aikana etsitään omaa paikkaa sosiaalitieteen laajassa kentässä, ja paikan löytyessä lähdetään työskentelemään kohti muodostuneita tavoitteita. Suuntaviivana tällöin toimii sosiaalitieteilijän oma visio siitä, millaisiin tehtäviin tahtoo suuntautua niin opinnoissa kuin työelämässä. Opintojen vahvuus tulee siis siitä, että sosiaalitieteen opinnot mahdollistavat ikään kuin yksilöllisen profession rakentamisen laaja-alaisella tieteenalalla. Tässä kertomustyypissä työ on ennen kaikkea sosiaalitieteellistä työtä, ja sosiaalitieteen yhteisön arvot määrittelevät pitkälti ammatillista identiteettiä. Sosiaalitieteilijän urapolun vaihekertomuksessa opintojen tarjoamiin akateemisiin ja ammatillisiin valmiuksiin ollaan hyvin tyytyväisiä.

Ajautujan vaihekertomuksessa työelämään suuntaudutaan myös vahvasti ennakoiden. Erityistä tälle kertomustyypille on, että idealistiset opinnot ja realistinen työelämä näyttäytyvät vahvasti toisistaan erillisinä. Sosiaalitieteen pääaineopiskelu saatetaan tällöin hahmottaa harrastuksenomaisena itsensä kehittämisenä ja itsessään kiinnostavana sivistymisenä, mutta käytännölliseen työelämään opinnoista ei juurikaan saa työkaluja. Ajautujan vaihekertomuksessa työelämään suuntautuminen tapahtuu ennen kaikkea sosiaalitieteen ulkopuolisten oppien, kuten sivuainevalintojen ja opintojen ohella työskentelyn kautta. Valmistumisen jälkeen tässä kertomustyypissä voidaan kokea irtautumista opintojen aikaisesta sosiaalitieteellisestä ajattelusta. Sosiaalitieteellisen ajattelun hylkääminen työssä ei kuitenkaan johda selän kääntämiseen, vaan sosiaalitieteellistä ajattelua jatketaan työn ulkopuolella, yhä harrastuksenomaisesti. Ajautujan vaihekertomuksessa sosiaalitieteen opintoja kritisoidaan erityisesti sen tarjoamien työelämävalmiuksien puutteesta. Kritiikin mukaan työelämätaidot tulisi tuoda vahvemmaksi osaksi opintoja, ja toisaalta työnantajien tulisi tunnistaa paremmin sosiaalitieteilijöiden arvokkaat työelämätaidot.

Oman paikan etsijä sen sijaan on suorittanut opinnot kiinnostus edellä, juurikaan miettimättä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Opiskeluaika hahmotetaan tällöin mahdollisuutena uppoutua omiin kiinnostuksen kohteisiin, ennen työelämään siirtymistä. Uran ja työn pohtiminen tulee täten ajankohtaiseksi vasta valmistumisen myötä. Valmistumisen jälkeiset vuodet näyttäytyvät tässä vaihekertomuksessa etsikkoaikana, jolloin on mahdollista etsiä omaa paikkaa työelämässä. Yliopisto-opiskelun tarjoamat hyödyt liittyvät siis laaja-alaiseen yleissivistykseen, jolloin opintojen aikana on mahdollista hankkia työkaluja maailman tutkiskeluun yksittäistä ammatillista positiota laajemmasta perspektiivistä. Nämä opintojen tarjoamat metataidot toimivat generalisti-sosiaalitieteilijän osaamisen pohjana, mahdollistaen muuntautumiskyvyn hyvinkin erilaisissa työtehtävissä.

Lopulta väliinputoajan vaihekertomuksessa opinnot on suoritettu oma kiinnostus edellä, tulevaisuudesta välittämättä. Vasta valmistumisen myötä työelämän realiteetit tulevat vastaan, ja valmistumisen jälkeinen epävarmuus tuleekin suurena yllätyksenä. Tässä vaihekertomuksessa esiin tulee generalismin kääntöpuoli, kun laajaa osaamista tarjoavat opinnot ja spesifiä, konkreettista osaamista painottava työelämä eivät kohtaa. Väliinputoajan tyyppikertomuksessa ammatillinen identiteetti on jäänyt epäselväksi, jolloin oman osaamisen tunnistaminen ja kertominen työnantajalle on vaikeaa. Ratkaisuksi tilanteeseen toivotaan konkreettisia toimenpiteitä ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ammattinimikkeen virallistaminen ja uraohjauksen lisääminen.

Neljä erilaista vaihekertomusta piirtävät varsin poikkeavan kuvan sosiaalitieteen opinnoista ja sosiaalitieteilijöiden ammatillisista identiteeteistä. Eroja vaihekertomusten välillä on esimerkiksi siinä, kuinka sosiaalitieteen moraalijärjestykseen kiinnitytään, kuinka tulevaisuutta suunnitellaan opintojen aikana ja millaiseksi omat työllistymismahdollisuudet koetaan. Lisäksi vaihekertomukset tuovat näkyväksi sen, että ammatillisen identiteetin selkiytymättömyys voi olla työelämään siirtymisen kannalta sekä heikkous että vahvuus.

Lopuksi

Massoittuneiden yliopistojen ajassa, kun työelämän epävarmuudet koskettavat yhä suuremmissa määrin myös korkeakoulutettuja, on työelämän realiteettien pohtiminen olennainen osa opiskelua. Uusien yliopiston ulkopuolelta lipuneiden arvojen rinnalla perinteiset yliopistojen arvot ovat kuitenkin säilyttäneet paikkansa kuopiolaisten sosiaalitieteilijöiden keskuudessa.

Tutkielmani tulokset eivät siis tue toisinaan kannatettua ajatusta siitä, että korkeakouluopiskelijoiden motiivit olisivat muuttuneet katkoksellisesti pinnalliseen ja huonompaan suuntaan. Sen sijaan opiskelua määrittävät hyvin erilaiset orientaatiot, päämäärät ja tavoitteet. Myös suhteessa Ylijoen (1998) tamperelaisten sosiaalitieteilijöiden moraalijärjestykseen on löydettävissä sekä yhteneväisyyksiä että eroja. Pysyvyyttä näiden kahden yhteisön välillä edustaa esimerkiksi sivistyksen, kriittisyyden, maailmanparannuksen, emansipaation, keskustelun ja oman kiinnostuksen hyveet. Näitä arvoja voisi pitää sosiaalitieteen varsin pysyvänä, muutokselle vastustuskykyisenä ytimenä. Muutosta sen sijaan kuvastaa erityisesti suhde tiedon soveltamiseen, ammatillisuuteen ja yleisesti ulkoisen maailman realiteettien huomioimiseen.

2010-luvun yliopisto-opiskelua sävyttävät monenlaiset tavoitteenasettelut ja päämäärät, minkä lisäksi opiskelijoiden elämä täyttyy monista muista aktiviteeteista, kuten opintojen ohella työskentelystä sekä kavereiden ja perheen kanssa vietetystä ajasta (vrt. Ahrio 2012). Opintojen lisäksi opiskelijat pohtivat siis entistä enemmän opintojen ulkopuolista elämää sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia.

Samaan aikaan, kun yliopisto-opiskelijoiden työurat ovat hankaloituneet ja opiskelun aikana tavoiteltavat päämäärät ovat moninaistuneet, on opintoaikojen lyhentämiseen ja opiskelun resurssien vähentämiseen kohdistunut suurta painetta. Viiden vuoden opintojen tavoiteajassa opiskelijan tehtäväksi jää oman paikkansa löytäminen tässä entistä moninaisemmassa kokonaisuudessa. Vastuu oman ammatillisen identiteetin muodostamisesta on yhä enemmän opiskelijalla itsellään.

Moni opiskelija kokee nämä moninaistuvat tavoitteet etuna. Esimerkiksi sosiaalitieteen urapolun tyyppikertomuksessa akateemiset ja ammatilliset päämäärät liukenevat osaksi ammatillista identiteettiä varsin vaivattomasti. Yliopistosta valmistuvalla sosiaalitieteilijällä on tällöin hyvät valmiudet työskennellä sosiaalitieteellisellä otteella omassa työssään. Toisaalta koulutuspoliittinen pyrkimys saavuttaa vähemmällä enemmän voi johtaa myös väliinputoajan vaihekertomuksen kaltaisiin tilanteisiin, joissa ammatillinen identiteetti jää epäselväksi.

Kiertoreittejä, oman paikan etsimistä ja pohdiskeluja ei tulisikaan nähdä ainoastaan hukkaan heitettynä aikana. Ajassa, jossa yliopistokoulutuksen tavoitteet ovat moninaistuneet ja työurat epävarmoja, tulee ammatillisen identiteetin pohdinta ja haparoivakin etsiminen nähdä pitkällä tähtäimellä hyödyllisenä reflektiona. Oman ammatillisen identiteetin pohdiskelu voi auttaa jo opintojen aikana selkiyttämään omia kiinnostuksenkohteita ja sitä, kuinka sosiaalitieteen oppien avulla tehdään työtä ja muutetaan maailmaa.

Lähteet:

Ahrio. 2102. Modernin yliopisto-opiskelun toimintakertomus. Tampere: Tampere University Press.
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66912/978-951-44-8838-2.pdf
Aittola, Tapio. 1992. Uuden opiskelijatyypin synty. Opiskelijoiden elämävaiheet ja tieteenalaspesifien habitusten muovautuminen 1980-luvun yliopistossa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 91. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Harré, Rom. 1983. Personal Being: A Theory for Individual Psychology. Oxford: Blackwell.
Piiroinen, Samuel. 2018. Kuopiolainen sosiaalitieteilijä. Kuopiossa 2000-luvulla opiskelleiden sosiaalitieteilijöiden identiteetti opinnoissa ja työelämässä. Pro gradu -tutkielma. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20181117/urn_nbn_fi_uef-20181117.pdf
Vähämäki, Jussi. 2009. Itsen alistus. Helsinki: Like. http://www.totuusradio.fi/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Jussi-Vahamaki-itsen_alistus.pdf
Ylijoki, Oili-Helena. 1998. Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Tampere: Vastapaino.

Avoimen akateemisen elitismin puolustus

Kirjoittanut Pekka Kuusela

Arvio teoksesta: Kivistö, Sari & Pihlström, Sami (2018): Sivistyksen puolustus. Miksi akateemista elämää tarvitaan? Helsinki: Gaudeamus. 248 sivua.

Tätä kirjoitettaessa aamun sanomalehdessä oli uutinen siitä, että Jyväskylän yliopisto on saanut päätökseen selvityksensä kansanedustaja Laura Huhtasaaren pro gradu-tutkielman plagiointisyytöksistä. Niitä selviteltiin jo aiemmin keväällä, mutta prosessia jatkettiin, kun ilmeni, että aikaisempi selvitys oli puutteellinen. Nyt lausunnon tehnyt Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Patrik Schein on todennut, että tutkielman johtopäätösluvusta noin 80% on plagioitu muista lähteistä ja että tutkielma on sellainen, mitä ei nykytilanteessa hyväksyttäisi enää varauksetta opinnäytteeksi. Sen hylkääminen on hallinnollisesti kuitenkin mahdotonta rajan umpeuduttua (5 vuotta). Huomionarvoista on, että Huhtasaari itse ei antanut lupaa plagiointiohjelman käyttöön, vaikka kotona on kovasti akateemisia meriittejä: aviopuoliso on tutkijana toiminut työterveyslääkäri ja haimakirurgiasta Tampereen yliopistossa väitellyt lääketieteen tohtori.

Edellisellä viikolla julkisuudessa oli myös puolustusministeri Jussi Niinistön lausuntoja kasvisruokavalion ongelmallisuudesta asevelvollisuuttaan suorittaville, vaikka tämä poliitikko on sotahistoriasta Juha Siltalan ohjauksessa väitellyt filosofian tohtori ja akateemisesta kodista. Moni haastateltu ravintotieteilijä kiirehti toteamaan näkemykset täydeksi uutisankaksi. Ja aiemmin kesällä Jyväskylän yliopiston tunnettu professori kohautti jälleen kerran amerikkalaista konservatiivista oikeistosiipeä edustavilla näkemyksillään homoseksuaalisuudesta, vaikka sairausleiman ja eheytysliikkeen ongelmia pohti jo oppineesti aiempi työtoverini Olli Ståhlström (1997) väitöskirjassaan Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu (saatavilla myös verkkoversiona). Tätä tutkimusta tai muutakaan kriittisempää tarkastelua aihepiiristä ei asiaan liittynyt, mikä on varmasti ymmärrettävää, jos halutaan tuoda tosiasiat yksipuolisesti esille järkevää keskustelua vältellen.

Sari Kivistön ja Sami Pihlströmin teos on piristävää luettavaa aikana, joka ristiriitaiset ja epämääräiset väitteet täyttävät sosiaalista mediaa ja julkisuutta yleisemminkin. Usein näiden väitteiden takana ovat juuri itse asiassa akateemisen koulutuksen saaneet ihmiset, jotka käyttävät koulutustaan henkilökohtaisten tai ideologisten tavoitteidensa edistämiseen. Kirja on maltillinen ja ajateltu vastine sellaisille tahoille, jotka edustavat vaihtoehtoisia tosiasioita, populismia ja totuudenjälkeistä aikaa. Kirjassa toisin sanoen hahmotellaan perusteellisesti sitä, mikä tekee akateemisesta elämästä – yliopistoissa harjoitettavasta tutkimuksesta, opetuksesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta – edelleen tärkeän osan nykykulttuuria ja -yhteiskuntaa. Kirjan erityinen piirre on ennen muuta humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perinteen puolustamisessa paitsi ulkoa tulevia uhkia myös tieteenalojen sisällä olevaa kamppailua kohtaan arvostuksesta ja resursseista.

Helppo kirja ei ole, vaikka se on kirjoitettu yleiseksi analyysiksi. Sen ansioksi voi nähdä sen, että kirjoittajat – toinen filosofi ja toinen kirjallisuudentutkija – tuovat yliopistoinstituution tarkasteluun pitkän historiallisen näkökulman aina antiikista nykyaikaan, problematisoivat tavanomaisia käsityksiä tiedosta ja keskittyvät myös sellaisiin asioihin, jotka ehkä tavanomaisesti otetaan itsestään selvyytenä pohtimatta asian yleisempää luonnetta, kuten kirjastolaitoksen rooli yliopistolle, yksilöllisyyden merkitys tieteellisessä työssä, vaikuttavuuden monitahoisuus tai vaikkapa akateeminen ikääntyminen. Kaikkiin näihin teemoihin tekijät sisällyttävät paljon kiinnostavia kulttuurihistoriallisia näkökulmia, suhteuttavat niitä nykyiseen polemiikkiin ja pyrkivät löytämään aina välitöntä havaintoa yleisemmän näkökulman. Tällaista monipuolisuutta ja halua ymmärtää yliopistoinstituution historiaa ja nykytilannetta ei ikävä kyllä juuri enää löydä edes yliopistomaailman sisältä, puhumattakaan sen ulkopuolelta.

Kirjan sisältö lähtee liikkeelle sivistysprojektin ja akateemisen elitismin vaalimisen tärkeydestä, jolla kirjoittajat tarkoittavat yleisesti vain totuuden ja tiedon tavoittelun tärkeyttä, kriittisen tarkastelun välttämättömyyttä ja tutkimukseen perustuvan tiedon erityistä asemaa suhteessa muihin tietomuotoihin. Kirjoittajat asettuvat puolustamaan konservatiivista kantaa, jossa yliopiston pitäisi kiinnittyä omaan pitkään perinteeseensä, olla juoksematta uusimpien johtamis- ja konsulttioppien perässä ja kyetä uudistumaan omaehtoisesti tieteenalojen moninaisuus ja erilaiset käytännöt hyväksyen. Tässä mielessä teos kritisoi yksipuolisia tehokkuus- tai välineellisyysideaaleja, jossa yliopiston tulosta mitataan pelkästään määrällisin mittarein tai jossa yliopisto alistetaan palvelemaan tutkimuksen ja koulutuksen osalta työelämän tarpeita.

Kirjoittajien filosofinen ja historiallinen näkökulma relativisoi tarpeellisella tavalla vallitsevia käsityksiä tutkimuksen tai yliopistoinstituution tarkoituksesta. Historiallisesti välineelliset – vaikkapa taloudellisia arvoja tai koulutuksen tuloksellisuutta – koskevat näkemykset osoittautuvat laajemmassa tarkastelussa näkemyksiksi, joista on puhuttu jo pitkään eurooppalaisessa perinteessä, jo 1600-luvulta lähtien. Kirjoittajat kannattavat sitä, että yliopistoinstituution tulisi hoitaa nimenomaan se tehtävä, mikä sille on ylipäänsä yhteiskunnassa annettu eli tutkimus ja opetus. Tähän keskittymällä tulokset ovat parempia kuin satunnaisia muoteja seuraamalla tai jatkuvasti käytäntöjä uudistamalla. Usein mitään rakenteellista tarvetta muutoksiin ei tosiasiassa olekaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita pysähtymistä tai ajankohtaisten yhteiskunnallisten haasteiden tarkastelusta luopumista, vaan pikemminkin sitä, että yliopistoinstituution tulisi pysyä mukana kehityksessä sen omista lähtökohdistaan.

Kirjoittajien analyysi pureutuu moniin kiinnostaviin teemoihin, kuten metaforien muutoksiin, tutkimuksen vaikuttavuuden mittaamiseen ja erityisesti monografian asemaan tieteellisen tutkimuksen muotona. Tekijät korostavat tieteenalojen erilaisuutta ja moninaisuutta, diversiteettiä. Humanistisilla aloilla on sellaisia käytäntöjä, joita ei esimerkiksi luonnontieteissä välttämättä ole, kuten monografioiden erityisasema. Sen tähden yliopistolaitosta tai tieteenaloja ei pitäisi yrittää puristaa yhteen muotiin, vaan tärkeä olisi ymmärtää esimerkiksi humanististen alojen erityislaatuisuus. Tämä ei tarkoita mitään poikkeavia käytäntöjä, vaan enemmänkin historiallis-kulttuurisesti rakentuvaa laajempaa, yhden ihmiselämän ylittävää näkökulmaa tietoon, tutkimukseen ja oman ymmärryksen rakentumiseen. Tekijät korostavat toistuvasti, että sivistykseen ja akateemiseen elämään liittyy myös yksilöllinen puoli ja siihen liittyvät eksistentiaaliset kysymykset.

Todelliseksi uhkaksi koko yliopistoinstituutiolle asettuu populismin nousu Suomessa ja eri puolilla maailmaa, vaikka mitään sen yksityiskohtaisempia analyysejä tekijät eivät julkisuudessa olleista kiistoista esitäkään. He viittaavat yleisellä tasolla historiallisiin esimerkkeihin, akateemisen tutkimuksen halveksuntaan ja jopa suoraan tiedevihamielisyyteen. ”Totuudenjälkeisellä ajalla” tai ”vaihtoehtoisten tosiasioiden” maailmassa tutkittu tieto rinnastuu aivan liian helposti kokemustietoon ja maallikkokäsityksiin. Ongelma on se, että esimerkiksi terveyteen liittyvistä aihepiiristä keskustelevat ihmiset, jotka eivät ole yksinkertaisesti samalla viivalla, kuten vaikkapa alkoholiuudistusta tehtäessä oli havaittavissa. Vastakkain olivat päihdehuollon parissa pitkään tutkimusta ja työtä tehneet ammattilaiset ja panimoteollisuuden ja yksilöllisten kulutusmahdollisuuksien puolesta ääntä pitävät poliitikot huomiomatta sitä, että päihdeongelmista on harvinaisen paljon tutkittua tietoa, kuten myös soijan hormonaalisista vaikutuksista.

Kirjan harvinainen jakso liittyy lopussa akateemisen ikääntymisen tarkasteluun. Jännite aiheutuu tässä yhteydessä siitä, että tutkimuksen lähtökohtana on uuden tiedon tuottaminen, mutta ikääntymisen myötä itse kukin havaitsee asioita toisessa valossa ja ikä johtaa asioiden kerrostumiseen mielen tasolla. Kulttuurisesti aiempaa sukupolvea edustava tutkija voi edustaa täysin toista maailmaa, mutta samalla hänen pitäisi pysyä avoimena muuttuvan maailman odotuksille. Tästä aihepiiristä ei ole edes ylipäänsä kirjoitettu juuri aiemmin, vaikka ajan kiihtyminen ja yhteiskunnan muutos on ollut kyllä esillä yliopistotutkimuksessa. Kirjoittavat katsovat, että ”Traditionaalisuus, pitkä kokemus ja vanhuus voidaan nimenomaan akateemisessa elämänmuodossa luontevasti sitoa yhteen uutuuden, nuoruuden ja moninaisuudelle avautumisen kanssa” (s. 214). Mikään helppo yhtälö tämä ei välttämättä ole, mutta kirjoittajat antavat myös käytännön ohjeita sille, mikä on tässä suhteessa professorien rooli tieteenalojen jatkokoulutuksesta vastaavina hahmoina.

Miksi kirja kannattaa sitten lukea? Suoraa vastausta välittömän hyödyn näkökulmasta ei ole, sillä kirjan ansio on yleisemmässä pohdinnassa yliopistoinstituution historiasta ja kulttuurisesta asemasta. Uuden opiskelijan kannattaa lukea kirja, jättää sisältö hautumaan ja palata siihen uudelleen myöhemmin. Muutaman vuoden jo opiskelleen suhde kirjaan on varmasti toinen. Sisältö avautuu ehkä paremmin. Henkilökuntaa edustavalle kirja muistuttaa yliopistolaitoksen yhteiskunnallis-kulttuurisesta erityisasemasta ja pitkästä historiasta, mikä on tärkeää strategioista, painopistealoista tai keihäänkärjistä keskusteltaessa. Kirjoittajat päättävät teoksensa pohdintaan uuden tiedon historiallisesta ehdollisuudesta ja tietoa koskevien käsitysten muuttuvuudesta. Olennaista on, että yliopistossa tuotettu tieto kasvaa historiallisesta maaperästä, mutta on aina jatkuvasti avoin uusille tulkinnoille. Tässä prosessissa opiskelijat ja opettajat ovat mukana. Kirjan yksiselitteisiä vastauksia välttelevä tarkastelu auttaa samalla ehkä myös jokaista ottamaan etäisyyttä siihen yksinkertaistavaan, populistiseen ja kriittistä asennetta kaihtavaan mediapuheeseen, joka ottaa aivan liian helposti ihmiset otteeseensa.

Lähde

Kivistö, Sari & Pihlström, Sami (2018): Sivistyksen puolustus. Miksi akateemista elämää tarvitaan? Helsinki: Gaudeamus. 248 sivua.

 

Tunteet arkielämässä

Kirjoittanut Mikko Saastamoinen

Kuopion sosiaalipsykologiassa tunteet ovat olleet keskeinen osa opetusohjelmaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Olemme säännöllisesti järjestäneet muun muassa tunteita ja hyvinvointia käsittelevän monitieteisen luentosarjan. 1980-luvulla ihmistieteitä alkoi määrittää niin sanottu kielellinen käänne. Tämä käänne koki eräänlaisen saturaation vuosituhannen alussa ja uusia paradigmaattisia avauksia on pyritty löytämään. Eräs keskeinen sellainen on ollut emotionaalinen tai affektiivinen käänne, joka on mahdollistanut tutkimuksen moniulotteisuuden. Pelkkä kieleen ja diskursseihin keskittyvä tutkimus on varsin yksiulotteista. Emootiot mahdollistavat ihmisen kokemuksellisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden tarkastelun moniulotteisemmin sekä kehollisemmin. Tunteita tutkitaan nykyään valtavasti ja jokaisella tieteenalalla on asiasta oma sanottavansa. Tästä on seurannut suoranainen käsiteviidakko, jonka hallitseminen voi olla kovin haasteellista. Erilaisia käsitteellisiä tunnetypologioita on paljon. Aiheeseen liittyviä kirjoja ilmestyy niin ikään runsaasti. Seuraavaksi tarkastelen erästä tuoretta artikkelikokoelmaa aiheesta.
Tuottelias tanskalaissosiologi Michael Hviid Jacobsen on toimittanut artikkelikokoelman Emotions, Everyday Life and Sociology. Johdannossa hän kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, kuinka arkemme on tunteiden täyttämää, vaikka emme siihen useinkaan kiinnitä suurempaa huomiota. Tunteet määrittävät suhteitamme toisiin ihmisiin, me pyrimme vuorovaikutuksessa ennakoimaan muiden ihmisten tunnetiloja ja usein myös kontrolloimaan sitä mitä itse tunnemme. Tunteet vetävät meitä kohti toisia ihmisiä ja etäännyttävät toisista. Varhainen sosiologia kuvasi, kuinka kulttuurimme rationalisoituu, muuttuu järjen ohjaamaksi. Nykysosiologiassa taas on kiinnitetty huomiota kulttuurimme emotionaalistumiseen. Tunteita ilmaistaan voimakkaammin julkisuudessa ja esimerkiksi tunnetaidot nähdään oleelliseksi osaksi nykyihmisen sosialisaatiota. Yleensä tämä muutos paikannetaan joustavan markkinatalouden tuottamiin kulttuurisiin vaatimuksiin sekä erilaisten auktoriteettisuhteiden rakenteellisiin muutoksiin.

Eri tieteenaloilla on oma näkökulmansa tunteiden tutkimukseen. Filosofit ovat nimenneet ja jäsentäneet tunteita kautta historian. Biologisessa mielessä tunteet ovat reaktioita ympäristömme usein äkillisiin muutoksiin ja siten palvelevat henkiinjäämistämme. On löydettävissä rajattu määrä universaaleja perustunteita. Psykologisissa tieteissä on edetty Sigmund Freudin kuvaamista tunteiden tukahduttamisprosesseista kohti kognitiivisempaa tarkastelua. Tunteet liittyvät olennaisesti ihmisen ajatteluun ja päätöksen tekoon. Viime vuosikymmeninä esimerkiksi Daniel Golemanin tunneälyn käsite on tullut tunnetuksi psykologisen tutkimuksen piiristä. Sosiaalipsykologeilla hieman painotuksista riippuen tunteet ovat ilmiö, joka määrittää vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden luonnetta. Tunteiden kulttuurisidonnaisuus on myös herättänyt suurta tutkimuksellista kiinnostusta. Sosiologiassa tieteenalan klassikot viittasivat tunteisiin, mutta eivät käsitelleet niitä järin syvällisesti. Varsinaisen tunteiden sosiologian suuntauksen voi katsoa syntyneen 1970-luvun puolivälistä alkaen esimerkiksi Arlie Hochschildtin tunnetyön käsitteen yleistyttyä. Hochschildt kertoo, että tätä ennen sosiologit laiminlöivät tunteita, koska olivat itsekin osa yhteiskuntaa, joka arvosti yli kaiken rationaalisuutta ja eivät halunneet tulla yhdistetyksi mihinkään näin epämääräiseen. Tunteiden tutkimus kvantitatiivisesti koettiin myös liki mahdottomaksi eikä laadulliset menetelmät olleet vielä tarpeeksi kehittyneitä. 1980-luvulle tultaessa nykysosiologian klassikot kuten Anthony Giddens, Ulrich Beck ja Zygmunt Bauman ottivat vaikutteita valtavirtaan myös aiemmin marginaalisemmista tutkimusalueista ja toivat esille tunteiden keskeisen merkityksen jälkimodernin arjen intiimiyden muodoissa. Samoihin aikoihin, muun muassa naistutkimuksen ansiosta, tapahtui epistemologinen muutos sosiologisen tutkimuksen prosessin ymmärtämisessä. Alettiin puhua tutkimuksen refleksiivisyydestä. Donna Harawayn ilmaisua lainaten tutkija oli tähän asti ollut luonnontieteiden ihanteiden mukaisesti vaatimaton todistaja, joka tunteista riisuttuna kertoo ei paikalla olleelle yleisölle mitä tutkimuksessa tapahtui, ikään kuin oikeudessa todistaen. Nykyään laadullisessa tutkimusotteessa korostetaan, että lukijalla on mahdollisuus arvioida tutkimusprosessia myös sen keskeisen instrumentin eli tutkijan kautta. Tutkijan asemoituminen, arvot ja tunteet nähdään näin ollen kertomisen arvoisiksi. Viileästä ja etäisestä sosiologiasta on siirrytty vähitellen läsnä olevaan ja tuntevaan sosiologiaan. Tunteva tutkija kertoo yhä enemmän itsestään. Osin tämä liittyy siis tutkimusprosessin refleksiivisyyden vaatimuksiin ja osin kulttuurin emotionaalistumiseen esimerkiksi akateemisen huomiotalouden vaatimusten mukaisesti.

Tämän artikkelikokoelman vahvuus on, että erilaisten keskeisten ja tunnistettavien tunteiden kuten luottamuksen, syyllisyyden ja surun lisäksi kirjassa esitellään useita vaikeammin määriteltäviä ja tutkimuksellisesti ylenkatsottuja tunteita tai tunnetiloja. Tämä kirjoituksen puitteissa esittelen niistä nyt muutaman.

Nolostuminen (embarrassment)

Jokainen meistä on nolostunut joskus tai tietää jonkun todella nolon ihmisen. Michael Hviid Jacobsen ja Soren Kristiansen käsittelevät luvussaan tätä monille tuttua tuntemusta. Rom Harré on todennut, että nolostumisen tutkimus voi tuntua vähäpätöiseltä, mutta tarkemmin pohdittuna sillä on hyvin tärkeä psykologinen, moraalinen ja filosofinen ulottuvuus ihmisenä olemisen tarkastelussa. Nolostumisen voi lyhyesti määritellä hetkellisesti kohonneeksi epämukavaksi itsetietoisuuden tilaksi, kun tajuaa äkillisesti paljastuneensa sosiaalisessa tilanteessa, yleensä jokin virheen tai tilanteelle epäsopivan käyttäytymisen seurauksena. Evoluutioteoreetikoiden mukaan nolostumisen funktio ihmisryhmissä on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen siten, että käyttäytymisnormin rikkoja ilmaisee non-verbaalisti ettei rike ollut tahallinen. Christine R. Harrisin ilmauksen mukaan nolostuminen on eräänlaista sosiaalista kipua. Psykologisissa tieteissä nolostumista on tarkasteltu lähinnä persoonallisuuden piirteiden kautta, jolloin pohditaan miksi toiset nolostuvat enemmän kuin toiset ja ilmaisevat sitä non-verbaalisti toisia voimakkaammin. Sosiaalipsykologiassa on eritelty nolostumiseen johtavaa vuorovaikutusprosessia ja siihen liittyvää kokemuksellisuutta. Sosiologiassa taas kiinnitetään huomiota sosiaalisen normin tai odotusten rikkomiseen ja siihen mitä nolostuminen näistä normirakenteista oikein kertoo. Nolostuminen on tyypillinen sosiaalinen tunne, joka tarkoituksena on edesauttaa yhteisön koossa pysymistä ja normien tunnistamista.

Yhteiskuntien sivilisaatioprosessia tutkinut Norbert Elias käyttää käsitettä häpeän kynnys (treshold of shame) ja kuvaa kuinka se on muuttunut historiallisesti, eli kuinka ihmiset ovat alkaneet nolostua asioista joista ennen ei ole nolostuttu. Se, miten suhtaudumme tahattomiin kehomme äännähdyksiin tai alastomuuteen, kertoo historiallisesti tästä. Jokainen voi sitten pohtia oman häpeän kynnyksensä tasoa tai sosiaalista kontekstuaalisuutta. Luvun kirjoittajat erittelevät myös nolostumisen ja häpeän käsitteiden eroa. Suomen kielellä tämä ei ole niin selvärajaista. Typologisesti molemmat kuuluvat itsetietoisten tunteiden (self-conscious) ryhmään, kuten myös ujous tai ylpeys. Tunne paljastaa paljon siitä, mitä ihminen ajattelee itsestään ja kuinka hän vastaa muiden tekemiin arvioihin itsestään. Häpeä on sisäisesti tunnettu ja suhteellisen pitkäkestoinen tunne. Nolostuminen on taas julkinen, yleisöstä riippuva ja suhteellisen lyhytkestoinen tunne. Häpeä on ylpeyden vastakohta, yleensä intensiivinen arvio omasta huonoudesta ja kelvottomuudesta ihmisenä. Se ei kuitenkaan näy välttämättä päälle päin. Nolostumisen yleensä näemme, vaikkapa punastumisena tai katseen muotona. Nolostumisen vastakohta on itsevarmuus. Nolostumisesta voidaan selvitä vitsailemalla, häpeästä yleensä ei. Molempia voidaan käyttää sosiaalisen kontrollin muotona: joku voidaan saada tietoisesti nolostumaan, mutta jos yhteisö päättää häpäistä yksilön, on kyseessä yleensä jotakin vakavampaa.

Luvussa esitellään kattavasti Erving Goffmanin ja hänen tutkimusalansa seuraajien laatimia typologioita siitä, kuinka ihmiset hallitsevat nolostumista erilaisissa tilanteissa. Jerome M. Sattlerin mukaan nolostuminen liittyy yleensä kolmeen eri asiaan: sopimattomuuteen ja siihen havahtumiseen (”kiroilin väärässä seurassa”/ ”tulin väärin pukeutuneena tilaisuuteen”); kompetenssin puutteeseen tai pettämiseen (”unohdan mitä piti sanoa esitelmää pidettäessä”) ja vääränlaiseen huomionherättämiseen (”hups, housut tippui!”). Nolostuminen voi olla myös ennakoivaa, jolloin tiedämme joutuvamme sosiaaliseen tilanteeseen, jossa emme oikein selviä ja hermostuksissamme alamme mokailla. Ihmisillä on lukuisia keinoja hallita tai neutralisoida nolostumista, kuten anteeksi pyyntely ja leikinlasku. Nykyään olen havainnut monen akateemisen puhujan pyrkivän neutralisoimaan tilanteen kertomalla jo etukäteen yleisölle miksi tämä esitys on oleva kömpelö (”en ole siis nukkunut kuin pari tuntia viime yönä…”) ja solmimalla näin yhteisen sopimuksen yleisön kanssa. Goffman tähän kasvojen säilyttämistä tukevaan ihmisten käytökseen kiinnitti paljon tutkimuksissaan huomiota. Goffmanin mukaan yhteiskuntamme vuorovaikutusjärjestyksessä kiinnitetään paljon ennaltaehkäisevästi huomiota nolostumisen ehkäisyyn. Nolostumiset liittyvät hänen mukaansa usein tilanteisiin, joissa ennakoitu roolirakenne pettää ja ihminen joutuu nopeasti reagoimaan eri roolissa kuin mitä tilanne vaatisi. Esimerkiksi yksityinen ja työrooli voivat odottamatta mennä sekaisin. Tätä vastaavasti pyritään ennakoimaan muodollisella käytöksellä ja sijoittamalla ihmiset hierarkian mukaisesti työhuoneisiin.

Sosiaalipsykologi Michael Billig on kiinnittänyt huomiota Goffmanin aloittamaan ”mukava tyyppi” (nice guy) tutkimusperinteeseen, jossa tuemme toisiamme kasvojen säilyttämisessä ja pyrimme välttämään nolostumista. Näin ei kuitenkaan Billigin mukaan useinkaan ole asiat. Me myös nautimme muiden nolostumisista ja toivomme, että se ärsyttävä tyyppi saa opetuksen ja mokaa julkisesti. Joskus annamme toisen kihistä pitkään epämukavuuden tilassa. Billigin mukaan ihmiset ovat myös kykeneviä pahansuopuuteen ja nolostuttamisella on oma mikrovallankäytön funktionsa. Joidenkin ihmisten, kuten koomikkojen ammatti on olla noloja tai nolostuttaa. Suomalainen hieno sana myötähäpeä tähän ilmiöön usein liittyy. Olen aina ihaillut koomikko Ricky Gervaisin alkuperäistä Konttori-sarjaa, koska siinä nolous ja myötähäpeä ilmenevät piinaavan monisyisesti useilla eri metatasoilla.

Toden totta, tämä kirjan luku valaisi nolostumisen merkittävää roolia ihmisten välisissä suhteissa ja kuten kirjoittajat toteavat, on nolostumistutkimuksessa vielä paljon tutkittavaa. Kirjoittajat listaavat kulttuurien välisen vuorovaikutuksen, ikä-, sukupuoli-, status- ja ammattisidonnaiset teemat sekä teknologisen vuorovaikutuksen tutkimusta kaipaaviksi nolostumistutkimuksen alueiksi.

 

Tylsyys (boredom)

Luvun kirjoittaja Patrick Gamsby kertoo aluksi, kuinka kuuluisa filosofi Martin Heidegger piti syys-talvena 1929-1930 luentosarjan ”Metafysiikan keskeisiä kysymyksiä”. Kolmannes luennoista käsitteli tylsyyden tai ikävystymisen olemusta. Tylsyys määritellään luvussa tyhjyyden tunteeksi ja se liitetään lähtökohtaisesti modernin maailman ilmiöksi. Sanaakin alettiin käyttää englannin kielessä 1800-luvulta alkaen. Pienellä googlettelulla selviää, että tylsyystutkimus (boredom studies) on maailmalla voimissaan. Tylsyyttä, tyhjyyden ja ikävystymisen tunnetta, voidaan kirjoittajan mukaan määritellä kolmella tavalla. Tavallisen arkinen tapa on kokemus, että elämässä on tylsää. Ei oikein keksi tekemistä eikä mitään kivaa tapahdu. Tätä on perinteisesti arvotettu normatiivisesti: sinulla on tylsää, koska olet tylsä ihminen. Tylsyyden kokemus merkitsee, että et ole järin syvällinen ajattelija, olet siis tylsimys. Se on stigma, jota älykkään ja ajattelemaan kykenevän ihmisen rikkaan mielikuvituksensa kera ei tarvitse potea. Toinen tapa määritellä tylsyys, on nähdä se historiattomana ihmisyyteen kuuluvana asiana. Niin kauan kuin on ollut ihmisiä, on ollut tylsyyttä. Kolmas määrittelytapa liittää tylsyyden modernisaation historialliseen aikakauteen. Modernin elämän rytmit eivät palaudu enää niinkään luonnon rytmeihin, vaan ovat ihmisen tekemiä. Demokratisoituminen mahdollistaa ”yleisen skeptisyyden”, eli mahdollisuuden problematisoida tätä ihmisten tuottamaa elämäntavan kokemuksellisuutta. Tästä näkökulmasta myös useat sosiaalitieteiden klassikot ovat lähestyneet tylsyyttä.

Sosiologi Georg Simmel näki tylsyyden osana modernisaation aikaan saamaa suurkaupunkimaista elämänmuotoa. Hän kirjoitti blasé asenteesta tai persoonallisuudesta, välinpitämättömyydestä ja viileydestä, joka on välttämätöntä ihmisvilinässä ja jatkuvassa ärsyketulvassa. Ihminen ei tällöin saa ilmaista olevansa järin kiinnostunut mistään, ”hän vain katselee”. Suurkaupungissa ihmisen täytyy osata olla samanaikaisesti läsnä ja poissaoleva. Modernissa elämänmuodossa rahatalous muuntaa kysymykset asioiden merkityksestä kysymykseksi ”mitä tämä maksaa?”. Myös aika muuntuu merkityksellisestä kokemuksesta määräksi, eli kvantifioiduksi kellonajaksi, jota ihmiset seuraavat omista kelloistaan. Elämä kvantifioituu, mutta muuntuu pinnalliseksi. Suurkaupungissa tavoitellaan mielihyvää, jota suhteellisen helppoa saavuttaa kuluttamalla. Ongelmaksi vain muodostuu, että pitemmän päälle tämänkaltainen elämän merkityksen metsästys ei oikein tunnu enää yhtään miltään, siksi moderni ihminen tuntee tyhjyyttä ja tylsistyy.

Arkielämän keskeinen teoreettikko Henri Lefebvre kuvasi samaa ilmiötä kutsumalla sitä tyylin katoamiseksi elämästä. Moderni elämä synnyttää arkielämäämme toistuvia rytmejä, rutiininomaisuutta. Teknologia tekee työnteosta rutiininomaista. Informaation runsaus neutralisoi tiedon merkityksen. Kodeista tulee persoonattomia asumiskoneita (viittauksena arkkitehti Le Corbusierin termiin). Elämämme on sinällään rikasta, mutta Lefebvren runollisen ilmauksen mukaan siitä puuttuu tyyliä, joka on korvautunut kaikille samana massakulttuurin kulutustuotteiden määrällä. Tyylitön elämä on tylsää elämää. Tylsyys kaipaisi vastarinnaksi arkielämän esteettistä kapinaa, joka olisi pintaa syvempää. Hänen vastauksensa on monimerkityksellinen: ”Täytyy tehdä elämästä taideteos”.

Frankfurtin kriittisen koulukunnan teoreetikot Max Horkheimer ja Theodore Adorno kiinnittivät huomiota siihen, että modernia ihmistä tylsistyttää kaikki se, jolla yritämme karkottaa tylsyyttä, eli massakulttuurin synnyttämä viihde. He puhuivat kulttuuriteollisuudesta, jonka siirrettävyyttä tähän aikaan luvussa pohditaan. Jos aiemmin viihde sijoittui johonkin paikkaan, yleensä suuremman kaupungin viihde- ja kulutusympäristöihin, on tässä ajassa viihde läsnä kaikkialla sen digitalisoitumisen myötä. Viihde laajentaa markkinatalouden logiikan kaikkialle vapaa-aikamme. Kuluttamisen logiikassa ihminen opetetaan kaipaamaan koko ajan jotakin uutta, ettei hän kyllästy. Mikään uusi ei vain kestä nykyajassa järin kauan aikaa, se alkaa pian tylsistyttää ja tilalle on hommattava jotakin uutta ärsykettä. Sunnuntaikaan ei ole enää perinteinen tylsä päivä, vaan myös silloin pitää voida ostaa ja kuluttaa elämyksiä. Horkheimer ja Adorno pitivät oman aikansa massaviihdettä banaalina ja mielikuvitusta köyhdyttävänä. Nykyihmiselle tylsyys on kauhistus, mutta emme usein pysähdy pohtimaan kuinka tylsistyttävää tylsyyden karkotus itsessään on. Emme ehkä onnistu siinä tällä keinolla, jonka olemme valinneet ja katsomme yhä enemmän oikeudeksemme.

 

Laiskuus (laziness)

Kirjoittaja Michael Hviid Jacobsen pohtii lukunsa alussa mahtaako laiskuus olla lainkaan tunne. Onko se pikemminkin sairaus? Mielentila? Elämäntapa? Pienellä käsiteanalyysilla hän päätyy siihen, että kyllä laiskuus täyttää myös tunteen tunnusmerkit, joskin kovin epämääräinen se on tunteena. Laiskuudelle on eri kielissä lukuisa määrä synonyymeja. Sen voisi määritellä tahdonalaiseksi päätökseksi olla tekemättä tai ponnistelematta jonkin asian takia, vaikka siihen kykenisikin. Kirjoittajan havainto on, että laiskuutta on tutkittu sosiaalitieteissä kovin vähän. Edellä mainittu tylsyys on esimerkiksi kovinkin suosittu tutkimuskohde, mutta laiskuus ei ole juuri kiinnostanut ketään. Muutama filosofi siihen viittaa, mutta ilman mitään systemaattista pohdintaa. Kristinuskossa joutilaisuuteen (sloth) on suhtauduttu lähinnä syntinä, jonka palkkana on kärventyminen helvetin lieskoissa. Protestanttisessa kulttuurissamme ahkeruus ja korkea työetiikka ovat olleet hyveitä, joita on ihailtu ja joita on vaalittu kasvatuksessa. Jacobsen yrittää selventää laiskuuden käsitteellistämistä muodostamalla kaksi ulottuvuutta: lyhytkestoinen/ohimenevä laiskuus ja pitkäkestoinen/krooninen laiskuus. Lisäksi laiskuutta voi eritellä tuhoava/tuottamaton laiskuus sekä luova/tuottava laiskuus ulottuvuuksilla. Näitä ulottuvuuksia yhdistelemällä voi sitten tuottaa laiskuustypologian.

Laiskuuteen on siis suhtauduttu kulttuurissamme pääosin kielteisesti. Poikkeuksen tekevät romanttisen ajan (1800-luvun alkupuoli) yläluokka ja älymystö, joille osalle laiskottelu liittyi juuri luovuuteen ja eräänlaiseen rationaalisen ja tehokuutta korostavan modernisaation vastarintaan. Laiskuus oli etuoikeus, kuten Veblenin käsite ”joutilas luokka” sen ilmaisi. Laiskuuden oikeutuksesta on aina 1800-luvulta asti siten käyty voimakasta yhteiskuntamoraalista keskustelua. Kuka saa laiskotella? Kenen kustannuksella? Keneltä se on pois? Erityisesti tämä on liittynyt pohdintoihin hyvinvointiyhteiskunnasta, sosiaaliturvasta sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Jacobsen tuo esille aiheeseen liittyvää tanskalaista yhteiskunnallista keskustelua, joka kuulostaa kovin tutulta pohdittaessa vaikkapa suomalaista keskustelua perustulosta, aktiivimallista ja sosiaaliturvan uudistamisesta. Pohjimmiltaan se tuntuu palautuvan laiskuuden käsitteeseen ja sen tulkintoihin.

Tämän hetken yhteiskunnassa ihannoidaan työtä ja tuottavuutta. Laiskotella saa, jos sen on tuottamalla ansainnut ja vapaa-aikakin on usein suunniteltua ja ohjelmoitua – ei suinkaan laiskottelua. Laiskottelun nykyinen teoretisointi liittyykin usein kiihtyvän yhteiskunnan (accelerated society) kritiikkiin ja ajan käsitteellistämisen teemoihin. Yleensä vastarinnan muodot ovat hyvin yksilöllisiä, eli joku siihen kykenevä yksilö hyppää pois oravanpyörästä ja alkaa elää itselleen sopivaa mielekästä elämäntapaa. Muun yhteiskunnan silmiin tämä voi näyttää laiskottelulta. Se on subjektiivista vastarintaa, mutta mitään laajempaa yhteiskunnallista ohjelmaa laiskuuden hyveistä ei ainakaan valtavirrassa ole juuri keskustelussa. Jos laiskuus voidaan ymmärtää tunteeksi, kuten Jacobsen tekee, on se varsin alitutkittu tunne. Tätä tutkimusta Jacobsen peräänkuuluttaa, koska subjektiivisen ulottuvuuden lisäksi sillä on merkittäviä yhteiskuntapoliittisia ulottuvuuksia.

***
Kokonaisuudessaan tätä kirjaa voi suositella lämpimästi. Sen vahvuus on erityisesti hieman epämääräisempien, mutta kuitenkin arkikokemukseemme vahvasti kuuluvien tunnetilojen käsittely.

Lähde
Jacobsen, Michael Hviid (ed.) 2018.: Emotion, Everyday Life and Sociology. Abingdon: Routledge.

Mitä sinun täytyi tehdä selviytyäksesi?

Kirjoittanut Mervi Issakainen

Vastoinkäymiset eivät katso vuodenaikaa. Vaikeudet ja kriisit saattavat yllättää, ja ehkä jopa hieman odotustenvastaisesti nostaa päätään vuoden valoisimpina päivinä ja öinä. Äkillisiä ahdistavia tilanteita on mahdollista purkaa esimerkiksi soittamalla Kriisipuhelimeen. Kriisipuhelin soikin näin kesäkuukausina tiuhempaan kuin muina vuodenaikoina, kertoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter Suomen Mielenterveysseurasta (www.mielenterveysseura.fi).

Kuulluksi tuleminen on elämän ala- (ja ylä)mäissä kiistatta tärkeää. Mielenterveyttä horjuttavista vastoinkäymisistä puhuminen saatetaan kuitenkin arkisissa sosiaalisissa tilanteissa kokea vaikeaksi. Tämä voi päteä niin vastoinkäymisiä kohdanneeseen kuin vilpittömästi auttamaan pyrkivään kuulijaan, joka ei tiedä miten reagoida tai mitä sanoa. Millaisia kysymyksiä sitten voisi esittää, jotta vastoinkäymisiin liittyvät kokemukset ja ajatukset saisivat tilaa?

Muutama vuosi sitten Iso-Britannian psykologien yhdistyksen kliinisen psykologian jaosto julkaisi lausunnon, jossa nykyiset psykiatriset luokitusjärjestelmät (DSM ja ICD) todettiin perusteiltaan virheellisiksi. Lausunto kyseenalaisti näin diagnoosien käyttökelpoisuuden ja lääkehoidon ensisijaisena auttamisen keinona. Psykologien tavoitteena oli suunnata huomio mielenterveyden ja käyttäytymisenongelmien biologisen alkuperän painottamisen sijaan ennen kaikkea ongelmia selittäviin sosiaalisiin tekijöihin. Kritiikin esittäminen hallitsevaa, inhimillistä kärsimystä patologisoivaa lähestymistapaa kohtaan ei suinkaan ole ollut vain kyseisen maan psykologien tavoitteena tai harteilla. Lausunnon virittämänä alkoi kuitenkin hanke, jossa he pyrkivät muotoilemaan psykiatriselle luokittelulle vaihtoehtoisen tavan ymmärtää henkistä kärsimystä ja ongelmalliseksi nähtävissä olevaa käyttäytymistä.

Hankkeen tiimi koostuu sekä ongelmien parissa työskentelevistä ammattilaisista että omakohtaisesti vaikeuksia kokeneista ’selviytyjistä’. Edelleen kehittelyn alla olevassa viitekehyksessään (PTM Framework = The Power Threat Meaning Framework) nämä asiantuntijat tiivistävät ja yhdistävät olemassa olevaa tutkimustietoa nostaen esille erilaisia valtaan, uhkiin ja merkityksenantoihin liittyviä seikkoja mielenterveyden ja käyttäytymisen ongelmien syiden, seurausten ja erilaisten selviytymiskeinojen ymmärtämiseksi. Viitekehyksen tarkoituksena ei olekaan korvata aiempia näkökulmia ja toimintamalleja, vaan tukea ja vahvistaa hyviä käytäntöjä ja luoda suuntaviivoja tulevaisuuteen. (Johnstone & Boyle 2018.)

PTM-viitekehys ei nojaudu mihinkään tiettyyn teoreettiseen suuntaukseen vaan ammentaa useista erilaisista malleista, käytännöistä ja perinteistä. Se pohjautuu muun muassa havaintoihin siitä, kuinka henkistä kärsimystä tai ongelmallista käyttäytymistä ei voida irrottaa (materiaalisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta jne.) kontekstistaan, ja kuinka kokemuksemme sekä käyttäytymisemme on nähtävä ymmärrettävinä tapoina reagoida esimerkiksi haastaviin elämänolosuhteisiin. Usein ’oireiksi’ kuvatut kokemukset ja toimintatavat voidaan näin ollen ymmärtää pikemminkin strategioina, joiden avulla ihminen pyrkii selviytymään vastoinkäymisistä, kuin psykiatrisina sairauksina tai häiriöinä. ’Mikä sinussa on vialla’ –tarkastelu korvataan viitekehyksessä neljällä ydinkysymyksellä:

Mitä sinulle on tapahtunut?

Kuinka se sinuun vaikutti?

Millainen merkitys tällä sinulle oli?

Mitä sinun täytyi tehdä selviytyäksesi?

Ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena on tunnistaa ongelmien syyt, joiden voi nähdä kytkeytyvän tavalla tai toisella vallan ja vallankäytön erilaisiin muotoihin (taloudelliseen, materiaaliseen, ideologiseen jne.), oli kyse köyhyydestä, syrjinnästä, väkivallasta tai mistä tahansa muusta kärsimystä aiheuttavasta tekijästä. Toinen kysymys pyrkii tavoittamaan sen, millaisia uhkia (esim. ihmissuhteisiin, kehoon, identiteettiin tai arvopohjaan liittyviä) näistä on seurannut. Kolmas kysymys kohdistaa huomion merkityksiin (esim. turvattomuuden, epäonnistumisen, yksinäisyyden tai epäoikeudenmukaisuuden tunteisiin), joita tilanteille ja kokemuksille annetaan. Neljännellä kysymyksellä puolestaan pyritään tarkastelemaan tapoja, joilla uhkaan on reagoitu (esim. aggressiivisuus, perfektionismi, päihteiden käyttö tai itsetuhoisuus). Näiden neljän ydinkysymyksen ohella viitekehyksessä korostetaan ihmisen vahvuuksien, kuten erilaisten taitojen ja resurssien tunnistamisen tärkeyttä. Lopulta huomion tulisi kohdistua siihen, kuinka erilaiset seikat on mahdollista nivoa yhteen, ja muodostaa näin aiempaa toivorikkaampi tarina omasta elämästä ja kohdatuista vaikeuksista.

Korostaessaan mm. ongelmia selittävien tekijöiden ja selviytymiskeinojen moninaisuutta, yllä hyvin pintapuolisesti kuvattu lähestymistapa on arvokas pyrkimys koota yhteen tutkimustietoa, ja kääntää katse vielä toistaiseksi liian vähän tilaa saaneisiin ajattelutapoihin. Henkistä hyvinvointia nakertavien ongelmien syitä, vaikutuksia ja merkityksiä, sekä ihmisten selviytymiskeinoja, vahvuuksia ja omaa tarinaa avaamaan pyrkivät kysymykset antavat konkreettisia välineitä myös arjen sosiaalisiin tilanteisiin, ja voivat näin edistää myös kuulluksi tulemisen kokemuksia. Toivon mukaan tätä kuulluksi tulemista kohtaisi mahdollisimman moni vastoinkäymisten kanssa kamppaileva vielä tämänkin kesän aikana.

Lähteet:

Johnstone, L. & Boyle, M. with Cromby, J., Dillon, J., Harper, D., Kinderman, P., Longden E., Pilgrim, D. & Read, J. 2018. The Power Threat Meaning Framework: Towards the identification of patterns in emotional distress, unusual experiences and troubled or troubling behavior, as an alternative to functional psychiatric diagnosis. Leicester: British Psychological Society. www.bps.org.uk/PTM-Main

Yleiskatsaus viitekehykseen: www.bps.org.uk/PTM-Overview

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kriisipuhelin-auttaa-läpi-kesän-kriisissä-olevia (luettu 21.6.2018).

 

Seksuaalisen objektivoinnin kokemukset suomalaisessa naislentopallossa

Kirjoittanut Kristiina Minkkinen

 

Seksuaalinen objektivointi ja sen sivuilmiöt kuten seksuaalinen ahdistelu ja häirintä ovat nousseet huomion keskipisteeksi kuluneen vuoden aikana. Erityisesti kansainvälisen #metoo –kampanjan myötä naisten seksuaalinen häirintä on saanut aiempaa enemmän huomiota. Pohtiessani pro gradu –tutkielmani aihetta halusin yhdistää itseäni kiinnostavan aihepiirin yhteiskunnallisesti laajaan ilmiöön. Urheilu, erityisesti lentopallo, on ollut merkittävä osa elämääni usean vuoden ajan ja olen usein pohtinut, mikä asettaa naisurheilijat eriarvoiseen asemaan suhteessa miesurheilijoihin. Näiden kiinnostuksen kohteiden myötä lähdin käsittelemään seksuaalista objektivointia ja sen erilaisia seurauksia suomalaisessa naislentopallossa. Graduni (2018) ”Seksuaalisen objektivoinnin kokemukset suomalaisessa naislentopallossa” tarkastelee seksuaalista objektivointia Barbara L. Fredricksonin ja Tom-Ann Robertsin objektivoinnin teorian (1997) avulla ja pyrkii selvittämään, millaisia seksuaalisen objektivoinnin kokemuksia naislentopalloilijat kohtaavat urheilu-urallaan.

Seksuaalista objektivointia on tutkittu erityisesti suomalaisella tutkimuskentällä hyvin vähän, minkä lisäksi merkittävä osa ulkomaisista tutkimuksista on toteutettu hyödyntäen kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Seksuaalisen objektivoinnin yhteyttä urheiluun on myös tutkittu aiemmin hyvin vähän eikä nais- ja miesurheilijoiden eriarvoista asemaa ole mielestäni aidosti kyetty kritisoimaan. Koin ennen kaikkea erikoiseksi sen, että aiemmat tutkimukset eivät pyrkineet tuomaan esiin sitä, kuinka yksilöt itse kokevat seksuaalisen objektivoinnin ja sen eri muodot. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet tutkimaan erityisesti seksuaalisen objektivoinnin seurauksia sekä median vaikutusta seksuaalisen objektivoinnin kehittymiseen ja kokemiseen. (ks.esim. Dorland 2006 & Wallin 2014).

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi halusin toteuttaa tutkimukseni hyödyntäen kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jotta pystyisin tuottamaan tietoa siitä, kuinka urheilijat henkilökohtaisesti kokevat seksuaalisen objektivoinnin osana lajiaan. Tämän vuoksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui fokusryhmäkeskustelu. Keskustelun aikana tutkimukseen osallistuneet neljä naislentopalloilijaa keskustelivat vapaasti seksuaalisesta objektivoinnista heille antamieni teemojen ympärillä. Koska keskustelu oli vapaamuotoista, keskustelussa saattoi tuoda esiin asioita, jotka itse koki tärkeäksi. Lisäksi fokusryhmäkeskustelu mahdollisti muihin ryhmän jäseniin tukeutumisen sekä me-hengen vahvistumisen. Oli mielenkiintoista seurata, kuinka keskustelussa otettiin huomioon useita erilaisia ulottuvuuksia ja kuinka keskustelun aikana toisen osallistujan puheenvuoro innoitti toista osallistujaa kertomaan omista kokemuksistaan yksityiskohtaisemmin esimerkkien avulla.

Analysoin kerätyn aineiston hyödyntäen teorialähtöistä sisällönanalyysia, jonka avulla pystyin erittelemään ihmisten eri asioille antamia merkityksiä, jotka tutkimuksen kannalta olivat oleellisia. Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisessa naislentopallossa seksuaalinen objektivointi ei yleensä ilmene sen räikeimmissä muodoissa eikä seksuaalinen ahdistelu tai häirintä noussut tutkimuksessa esiin. Tutkimukseen osallistuneet naislentopalloilijat kertoivat kohdanneensa seksuaalista objektivointia median välityksellä sekä erilaisissa sosiaalisissa kohtaamisissa viikoittain. Jatkuvan seksuaalisen objektivoinnin seurauksena ulkonäkö on noussut suureen keskiöön, minkä vuoksi suomalaisen naislentopallon lajillinen arvostus on vähäistä. Seksuaalisen objektivoinnin seurauksena pelaajat kohtaavat itse-objektivoitumista, häpeää, ahdistuneisuutta sekä yleistä epävarmuutta omasta ulkoisesta olemuksestaan. Nämä tuntemukset ajavat pelaajat parantelemaan omaa ulkoista olemustaan sekä kohtaamaan erilaisia mielenterveysongelmia.

Merkittävimpänä seksuaalisen objektivoinnin seurauksena nähtiin sen vaikutus sukupuolten väliseen eriarvoistumiseen. Toivonkin, että tutkimukseni lisää ymmärrystä siitä, kuinka naisurheilijoiden seksuaalinen objektivointi ja esineellistäminen vaikuttavat naisurheilijoiden asemaan urheilunkentällä lajista riippumatta. Toivon, että tutkimukseni seurauksena seksuaalisen objektivoinnin kuulumista kulttuuriin aletaan kritisoida voimakkaammin ja ihmiset sitoutuvat sen poiskitkemiseen. Koska kyseessä on kulttuurinen ilmiö, sen poiskitkeminen ei ole yksinkertaista vaan vaatii isoja muutoksia esimerkiksi yleisessä kasvatuksessa. Tutkimuksellani haluan saada yksilöt pohtimaan haluammeko oikeasti seksuaalisen objektivoinnin kaltaisen ilmiön jäävän osaksi yhteiskuntaa ja samalla täten pitää yllä sukupuolten välistä eriarvoistumista.

LÄHTEET

Dorland, Jeanne M. 2006. Objectification Theory: Examing the Relation Between Self-ojectification and Flow for College-aged Women Athletes. https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/akron1163634310/inline

Fredrickson, Barbara L. & Tomi-Ann Roberts. 1997. “Objectification Theory. Toward Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risk.” Psychology of Women Quarterly 21, 175-206. http://www.sanchezlab.com/pdfs/FredricksonRoberts.pdf

Minkkinen, Kristiina. 2018. Seksuaalisen objektivoinnin kokemukset suomalaisessa naislentopallossa. Pro gradu –tutkielma. Kuopio: Itä-Suomen Yliopisto.

Wallin, Angela L. 2014. The Objectification of Professional Female Athletes in Print Advertisements and the Consumers’ Response. St. John Fisher Collage: Fisher Digital Publications. http://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=sport_undergrad