Kehityskeskustelut institutionaalisten kategorioiden näyttämöinä

Kirjoittanut Eetu Salmela

 

Tarkastelin gradussani (2014) ”Miten alaisuutta ilmennetään kehityskeskusteluissa − Alaisen kategoria kategoria-analyysin ja positiointiteorian näkökulmasta” kehityskeskustelujen vuorovaikutusta keskittymällä siihen, miten alaisesta puhutaan keskustelujen aikana. Tarkoituksenani oli selvittää, miten alaisen kategoriaa rakennetaan tilanteen aikana ja millaisina erilaiset alaisen kategoriat näyttäytyvät alaisuuden ympärillä käytävän neuvottelun seurauksena. Pyrin näin ollen tarkastelemaan, mitä työyhteisöjen kehityskeskusteluissa konkreettisesti tapahtuu vuorovaikutuksen näkökulmasta.

 
Tutkielmani sijoittuu sekä työelämätutkimuksen että sosiaalipsykologisen vuorovaikutustutkimuksen alueille. Aiheen ajankohtaisuus näkyy siinä, kuinka kehityskeskustelut ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet osana suomalaisten organisaatioiden johtamiskäytäntöjä. Lisäksi kehityskeskustelut ovat olleet varsin paljon esillä sekä mediassa että työelämän kehittäjien parissa. Kehityskeskusteluista toteutettu vuorovaikutustutkimus on toistaiseksi ollut suhteellisen vähäistä, johon tutkielmani pyrkii tuomaan lisävalaistusta. Lisäksi sosiaalipsykologisella vuorovaikutustutkimuksella on olemassa tutkimuskenttää täydentävä tilaus.

 
Tutkielman teoreettis-metodologisina kehyksinä sovelsin kategoria-analyysin ja positiointiteorian viitekehyksiä diskursiivisesta perspektiivistä. Hyödyntämäni teoriakehykset tarjoavat hedelmälliset lähtökohdat alaisuuden, alaisen kategorian ja kehityskeskustelujen vuorovaikutuksen tarkastelulle. Analyysissa oli mahdollista lähestyä keskustelujen aikaista puhetta mikro- ja makrotasojen välimaastoon sijoittuvan tarkastelun keinoin. Kategoria-analyysi tuottaa tietoa alaisuuden kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä siitä, kuinka kategorioita käytetään jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa toiminnan resursseina esimerkiksi erilaisten luokittelujen muodossa (ks. esim. Jokinen, Juhila & Suoninen 2012). Positiointiteorian viitekehys tarjoaa puolestaan mahdollisuuden pureutua keskustelutilanteiden vuorovaikutukselliseen dynamiikkaan, kun tarkastelun kohteeksi asettuvat keskustelun osapuolten toimintaa koskevat ja tilanteen aikana dynaamisesti vaihtelevat moraaliset odotukset, oikeudet sekä velvollisuudet (ks. esim. Harré & van Langenhove 1999). Tutkielmani empiirinen aineisto koostui neljästä videoidusta ja litteroidusta kehityskeskustelusta esimiesten ja heidän alaistensa välillä kunnallisen päivähoidon kontekstissa. Tutkimusaineiston on alkujaan kerännyt Sanna Haukila (2009) omaa pro gradu -tutkielmaansa varten ja sain häneltä valmiin aineiston käyttööni.

 
Tutkimustuloksista käy ilmi, kuinka alaisen kategoriaa rakennetaan moraalis-kulttuurisilla tasoilla alaisen institutionaaliseen asemaan perustuvien kategoriasidonnaisten toimintojen, kategorisointien sekä erontekojen turvin. Konkreettisimmillaan nämä näkyivät esimerkiksi työnjaon, hierarkiaa koskevan päätäntävallan tai esimies-alaissuhteen sisältämien toimintaodotusten osalta. Lisäksi kategorioita tuotetaan vallitsevassa tilanteessa positioinneilla alaisuuden ympärillä käytävän dynaamisen neuvottelun avulla. Toisen tutkimuskysymykseni ohjaamana tarkastelin, millaisia preferoituja sisältöjä alaisen kategoriaan liitetään. Havaitsin tuloksissani, että alaisen kategorioita muovataan neljän eri teeman ympärillä, joita ovat vastuu, itsenäisyys ja esimieheen tukeutuminen, tunnollisuus ja stressi sekä ammatillinen kehittyminen. Alaisuutta muovataan näiden edellä mainittujen teemojen ympärillä sekä preferoitujen että ei-toivottavien kategorisointien muodossa. Vuorovaikutuksessa ei kuitenkaan aina automaattisesti suuntauduttu tilanteessa tuotettuihin kategorisointeihin, vaan tarjottuja kategorioita voitiin myös vastustaa ja neuvotella näiden sijasta uudenlaisia määritelmiä alaisuudesta.

 
Tämänkaltainen sosiaalipsykologinen vuorovaikutustutkimus osoittaa, kuinka alaisen kategoriaa tai kategorioita ylipäätään ei tule pitää pelkästään staattisina luokittelun välineinä. Sen sijaan ne ovat rakenteeltaan monitahoisia ja konkretisoituvat työpaikan vuorovaikutuskäytännöissä yhtäältä sekä kulttuurisen ja institutionaalisen perustan että vuorovaikutuksen tasolla tapahtuvan neuvottelun avulla. Institutionaaliset alaisen asemaa ja toimintaa koskevat oletukset muodostavat kulttuurisen perustan ohjaten kategorioiden rakentumista. Mikrotason vuorovaikutusta analysoitaessa on kuitenkin mahdollista havaita, kuinka näitä kulttuurisia kategorisointeja muovataan erimuotoisten positiointien keinoin vuorovaikutustilanteen aikana.

 
Kategoria-analyysin ja positiointiteorian viitekehysten yhdistäminen tutkimukseni teoreettis-metodologisina valintoina mahdollistivat näin varsin hedelmällisen lähestymistavan alaisuuden tarkasteluun. Tutkielmani osoittaa, kuinka kehityskeskustelu on mahdollista ymmärtää eräänlaisena alaisuuden esittämisen näyttämönä. Tekemäni havainnot ovat osaltaan lisäämässä tietoa kehityskeskustelujen vuorovaikutuksesta ja herättämässä keskustelua niistä mahdollisuuksista ja rajoitteista, joita keskustelujen tasavertaiselle käymiselle on olemassa. Tutkielmani myös nostaa esille näitä keskustelujen taustalla vaikuttavia kulttuurisia ja institutionaalisia voimia, jotka voivat ohjata osapuolten toimintaa vallitsevan tilanteen aikana. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää kehityskeskustelukäytännön sekä työpaikan vuorovaikutuksen kehittämisessä, sillä puheen merkityksiä ja seurauksia tuottava luonne jää usein vaille huomiota. Tarkemmalla tarkastelulla tilanteen aikana tapahtuvat puheteot näyttäytyvät kuitenkin ilmeisinä.

Alaisuus rajattu
——————–

LÄHTEET
Harré, Rom & van Langenhove, Luk (toim.) 1999. Positioning theory. Moral contexts of intentional action. Blackwell, Oxford.
Haukila, Sanna 2009. Palautteen antaminen kehityskeskustelussa. Keskustelunanalyyttinen tutkimus esimiehen ja alaisen välisestä palautevuorovaikutuksesta. Tampereen yliopisto. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampere.
Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 2012. Kategoriat, kulttuuri & moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Vastapaino, Tampere.
Salmela, Eetu 2014. Miten alaisuutta ilmennetään kehityskeskusteluissa. Alaisen kategoria kategoria-analyysin ja positiointiteorian näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos, Kuopio.

Mainokset
%d bloggers like this: