Gradukuulumisia työturvallisuus-graduun liittyen

Kirjoittanut Satu Havukainen

 

Tarkastelin gradussani Mitä me tästä voimme oppia?” – diskurssianalyyttinen lähestymistapa työturvallisuuteen työturvallisuutta diskursiivisesta näkökulmasta erittelemällä teollisuusorganisaation tapaturmia ja ns. läheltä piti -tilanteita koskevia, organisaation sisäiseen käyttöön suunnattuja, tiedotteita. Aihepiiriä valitessani minulle oli ehdottoman tärkeää, että valitsemani aihepiiri sijoittuisi työelämän sosiaalipsykologisen tutkimuksen kenttään ja että aihepiiri olisi minulle jollakin tavalla ”hyödyllinen” tulevaisuuden kannalta.

Olin törmännyt työtapaturmatiedotteisiin aiemmin työssäni ja pohtinut, että niissä esiintyviä diskursiivisia rakenteita ja käytäntöjä olisi mielenkiintoista tutkia. Gradun tullessa ajankohtaiseksi otin yhteyttä muutamiin organisaatioihin ja sain mahdollisuuden hyödyntää erään teollisuusorganisaation tiedotteita. Diskurssianalyyttinen tutkimusmenetelmä valikoitui tutkimuksellisen kiinnostukseni mukaan, sillä halusin selvittää, miten työtapaturmista ja vaarallisista tilanteista kerrotaan organisaation työntekijöille itselleen teollisuustyön arjessa. Halusin fokusoitua siihen, miten työturvallisuus on nimenomaan organisaatioon ja siellä työskenteleviin ihmisiin liittyvä ilmiö, jota tuotetaan yhdessä – eikä suinkaan (ainoastaan) ylhäältä alaspäin, johdolta suorittavalle portaalle

 Aihepiiriin syventyessäni huomasin, ettei työturvallisuutta oltu juurikaan lähestytty tämäntapaisista lähtökohdista käsin. Tunsin olevani pöyristynyt, sillä karrikoiden sanottuna lähde toisensa jälkeen opasti, kuinka johtaja voi rakentaa työturvallisuutta. Työyhteisön toiminnan kartoittaminen ja tarkempi erittely ei kuitenkaan saanut eri lähdemateriaaleissa – muutamaa mielenkiintoista poikkeusta lukuun ottamatta – juurikaan painoarvoa. Tunsin löytäneeni tutkimuksellisen aukon, johon minun täytyi tarttua.

 Gradun työstäminen ei ollut kuitenkaan suinkaan ainoastaan onnistumisen kokemuksia, vaan tunneskaalani vaihteli voitonriemusta syvän mustaan epätoivoon. Prosessin alkuvaiheessa erilaisten tutkimusten, teorioiden ja mielipiteiden välissä harhailu sai minut hylkäämään ”kaksi ensimmäistä” graduani ja vaihtamaan suuntaa aina uudelleen. Tuntui helpommalta laittaa kymmen- tai viisitoistasivuinen tuotos roskakoriin ja aloittaa alusta, kuin muokata olemassa olevaa. Jälkeenpäin arvioituna koen hyödyllisenä sen, että työstin graduani niin monelta näkökulmalta ja paljon lopullista työtä laajempana (arvioni on 300 sivua tekstiä graduuni liittyen!), sillä aihepiiri muotoutui todella omakseni aiheen pysyessä samana näkökulmien vaihdoksista huolimatta. Palasten loksahdellessa kohdalleen gradu kuitenkin eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti, työstämisen vaihdellessa flow-kokemuksista gradun välttelyyn. Varsinaisen analyysin kannalta tuntui helpottavalta löytää Hannele Huhtalan (2004) kolmiportainen vaihekehys, jonka siivittämänä sain aineistostani ”yliotteen”.

Nyt, kuukausi valmistumisen jälkeen huomaan, että ”gradulasit” ovat haihtuneet yhtä nopeasti kuin ilmaantuivatkin. Gradua tehdessäni huomioni kiinnittyi jatkuvasti työturvallisuuteen, erilaisiin diskursiivisiin käytäntöihin jne. Huomaan kuitenkin, että työturvallisuus on minulle siinä mielessä ”oma lapsi”, että valmistumisen jälkeen huomaan työssäni kehittäväni organisaatiomme työturvallisuusjärjestelmiä. En olisi viisi vuotta sitten kuvitellut, että teknokraattiselta ja hallinnolliselta kalskahtava työturvallisuus on niin lähellä sydäntäni. Olen aihepiirin valintaani tyytyväinen, sillä työturvallisuus on aina osa työelämää – kiinnittipä siihen huomiota tai ei.

Toivon kaikille graduntekijöille pitkäjänteisyyttä, päämäärätietoisuutta ja onnistumisen kokemuksia graduntekoon. Suosittelen myös lämpimästi, ettei graduvuotenakaan unohdu elämän olemassaolo gradukuplan ulkopuolella!

Lähteet:

 Havukainen, Satu 2013. ”Mitä me tästä voimme oppia?” – diskurssianalyyttinen lähestymistapa työturvallisuuteen. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.

Huhtala, Hannele M.J. 2004. The Emancipated Worker? A Foucauldian Study of Power, Subjectivity and Organising in the Information Age. Väitöskirja. Commentationes Scientiarum Socialium 64. The Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki.

Mainokset
%d bloggers like this: